Нарын шаардык Кеңешинин XXVI чакырылыштагы XXXVII сессиясынын № 8 токтомуна тиркеме

чакырылыштагы  XXXVII сессиясынын

№ 8 токтомуна тиркеме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАР ЭЛ” ЖАМААТТАР АССОЦИАЦИЯСЫНЫН

 

УСТАВЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы жоболор

 

 1. Жамааттар ассоциациянын толук жана кыскартылган аталышы

 

 • Жамааттардын ассоциациянын кыргыз тилиндеги расмий аталышы: «БАР ЭЛ» кыскартылып айтылышы “Жамааттар ассоцияциясы”, Орус тилинде: Ассоциация жамаатов «БАР ЭЛ».
 • Жамааттардын ассоциациясы «БАР ЭЛ», мындан ары “Жамааттардын ассоцияциясы” Нарын шаарында жайгашкан жана ар бир айылдык округдарында айылдык кенешинен катталган жамааттардын ыктыярдуу бирикмеси болуп эсептелет.
 • Жамааттардын ассоциациясынын расмий тили болуп кыргыз жана орус тилдери саналат;
 • “Жамааттардын ассоциациясынын” дареги: Нарын шаары Ш.Мамбетов көчөсү №15

 1. “Жамааттардын ассоцияциясы” негизги максаттары

 

“Жамааттардын ассоцияциясы” Нарын облусунда тузулгон жамааттарды ар тараптуу онугушуно комок корсотуу, коомчулукта алардын мумкунчулукторун жана жондомдорун ишке ашыруу жана алардын мыйзамдык жана укуктук кызыкчылыктарын коргоо максатында тузулду.

2.1. Негизги максаттарды ишке ашыруу учун “Жамааттардын ассоцияциясы” томондогу багыттарда иш алып барат:

 • “Жамааттардын ассоцияциясы” мучо болгон жамааттардын баардык тармактарында ондурумдуулукту жогорулатууга комок корсотуу;
 • Инновациялык техникаларды жана ыкмаларды жайылтууга комок корсотуу;
 • “Жамааттардын ассоцияциясы” ар бир мучосуно социалдык коргоону жана жашоо денгээлин жогорулатууну камсыз кылган программаларды иштеп чыгуу жана ишке киргизуу;
 • Ассоциациянын мучолоруно эмгектик тейлоо системасын жана акысыз, женилдетилген тейлоо кызматтарын алууга шарт тузуу;
 • Айылдардын биримдигин тузуу;
 • Мамлекеттик, коомдук жана башка мекемелер менен кызматташуу;
 • Коомчулукту, жергиликтуу жана чет мамлекеттик мекеме уюмдарды, ден соолукту сактоо, оорулардын алдын алуу, дени сак жашоо боюнча  тушундуруу иштерин жайылтууга байланышкан койгойлорду чечууго тартуу;
 • “Жамааттардын ассоцияциясы” мучо жамаатардын иш жургузууго керек болгон маалымат жана башка материалдары менен камсыз кылуу;
 • Кунумдук-социалдык, жашоо шарт койгойлорун чечууго таасирдуу ыкмаларды иштеп чыгуу;
 • Айылга жумушчу ордун тузууго жана алардын кесиптик билим денгээлин жогорулатууга комоктошуу;
 • Жетим балдарга, жардамга муктаж болгон аялдарга ар кандай жардамдарды уюштуруу;
 • Гуманитардык жардам беруу, женилдетилген кредиттерди беруу системасын оркундотуу, бизнес проектилерди тузуу аркылуу калктын жакыр жашаган катмарына социалдык колдоого катышуу.
 • Улуттук жана башка улуттук топтордун руханий маданиятын оркундотуу жана ага катышуу. Дуйнолук маданияттын бийик улгулорун колдонуу.
 • Адам укугу жана эркиндигине багытталган жаны прогрессивдик коомдук институттарды, демократиялык процесстерди жана реформаларды колдоого алуу;
 • “Жамааттардын ассоцияциясы” жардам сурап кайрылган жамаат мучолоруно, ссуда беруу, жеке турак жай курууга жер тилкелерин алууга комоктошуу;
 • Жаратылышты коргоого, экосистемаларды калыптандырууга арналган кайрымдуулук акцияларына жана башка иш чараларга катышуу жана уюштуруу;
 • Окшош иш жургузгон кыргыз жана чет элдик мекемелер  менен кызматташуу, кесиптик чеберчиликти, оноктоштукту оркундотуу;
 • Конференцияларды, семинарларды, презентацияларды, коргозмолорду, лекцияларды окууну жана маалымат-кенеш иштерине катышуу жана уюштуруу.

 1. “Жамааттардын ассоцияциясынын” көз карансыздыгы

 

            3.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын  жана ушул уставда корсотулгон ченемдериндин негизинде “Жамааттардын ассоцияциясы” оз ишмердуулугун  оз алдынча жургузот жана ишке ашырат.

            3.2. Тараптардын оз ыктыярдуу турдо милдеттерди оз мойнуна алган учурдан башка, мамлекеттик башкаруу органдарынын жана оз алдынча башкаруу органдарынын милдеттемелерине “Жамааттардын ассоцияциясы” жооп бербейт жана алар дагы “Жамааттардын ассоцияциясынын”  милдеттемелерине жоопкерчилик бербейт.

 1. “Жамааттардын ассоцияциясынын” башкаруу органдары

 

            4.1. “Жамааттардын ассоцияциясынын” башкаруу органдарынын эн жогорку органы болуп мучолдордун жалпы чогулушу болуп эсептелинет.

            4.2. “Жамааттардын ассоцияциясынын” жалпы чогулушу тарабынан “Жамааттардын ассоцияциясынын”  Торагасы, Байкоо Кенеши жана Ревизор шайланат.

 

2-БӨЛҮМ

 

 1. Жамааттардын ассоцияциясынын” мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери жөнүндөгү жоболор

 

5.1. “Жамааттардын ассоцияциясынын”  мучолору төмөндөгүдөй укуктарга ээ:

 • Финансы-кредит мекемелеринде эсептерди ачууга;
 • Тиешелүү жергиликтүү кеңештер, алардын аткаруучу-тескөөчү органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, ошондой эле ишканалар, мекемелер, уюмдар, кооперативдер, жамааттар жана башка чарбакер субъекттер менен келишимдик негизде эриш-аркак иштетууго;
 • Жамааттын максаттары менен милдеттерин ишке ашыруу үчүн эл аралык донордук уюмдардын каражаттарын жана инвестицияларды тартууга.
 • Ассоциациянын башкаруучу органдарынын ишмердуулугуно катышууга жана козомол жургузууго.
 • Ассоциясынын башкармалыгынын жалпы чогулушунун чечим кабыл алууда бир гана добуш берууго
 • Ассоциациянын башкаруу органдарына шайланууга жана шайлоого.
 • Ассоциациянын тарабынан уюштурулган ишмердуулугуно жана чогулуштарына катышууга
 • Ассоциация тарабынан мумкун болушунча болгон кызматтарды, жардамдарды алууга
 • Ассоциациянын оз алдынча ишмердуулугун сактоого
 • Ассоциациянын ишмердуулугу жонундо маалымат алууга
 • Ушул уставдын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Ассоциациянын ички укукттук актыларынын негизинде Ассоциациянын жалпы чогулушун чакырууга
 • Ассоциациянын ишмердуулугуно тиешелуу койгойлорду которуп чыгууга жана сунуштарды башкаруу органдарына киргизууго
 • Ассоциациянын уставынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Ассоциациянын мучолугунон чыгууга.

5.2. Жамааттардын ассоцияциясынын” мучолорунун милдеттери:

 • Уставдын жоболорун колдонууга;
 • Башкаруучу органдарынын чечимдерин кынтыксыз аткарууга;
 • Ассоциациянын максаттарын жана ишмердуулугун ишке ашырууда жана туура чечим кабыл ауу учун маалыматтарды берууго;
 • Ассоциациянын башкармалыгынын жалпы чогулушунда кабыл алынган мучолук акыны убагында толоп турууга.

 

 1. “Жамааттардын ассоцияциясынын” мүчөлөрдү кабыл алуунун жана андан чыгаруунун тартиби жана шарттары

 

6.1. “Жамааттардын ассоцияциясынын” мучолугуно торагасына мучолукко кабыл алуу жонундо жамааттын арызынын негизинде кабыл алынат. Арыз Башкаруучу кенешинин жалпы чогулушунда каралат жана 1-кварталдын ичинде арызын карап же башка учурда эмне себептен мучолукко кабыл алынбаганы тууралуу чечими менен жооп берет.

6.2. Мучолукко кабыл алуу Ассоциациянын мучолорунун жалпы чогулушунун 3/2  болугунун катышуусунда, копчулук добушунун негизинде жалпы чогулуштун токтому менен кабыл алынат.

6.3. Ассоциациянын мучолугунон чыгаруу томондогу иш аракеттер болушу мумкун:

 • Уставдын жобосун туура эмес аткаргандыгы учун;
 • Мучолук акынын оз убагында толобогон учурда;
 • Башкаруучу органдарынын чечимдерин бир нече жолу аткарбагнда;
 • Ассоциация нын ишмердуулугуно жана максаттарына жетуудо материалдык же материалдык эмес чыгымдарды келтирген учурда;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликтуу укуктарды бузууда жана кылмышка тартылганда;
 • Ассоцияциянын мучолуктон чыгаруу ассоцияцынын мучолорунун жалпы чогулушунда копчулук добушу менен чечилет.

            6.4. Ассоциациянын мучосу болуп, айылдык аймагынан айылдык кенеши тарабынан катталган,  мучолук толомдорду тологон, жалпы кызыкчылыгы менен жамааттардын ассоциациясы менен байланышта болгон, уставдын негизинде Талас районунун кызыкчылыгын жактаган жамаат боло алат.

            6.5. Жамааттардын ассоциациясына мучолук кылуу же андан чыгуу ыктыярдуу турдо болот.

            6.6. Ассоцияцынын башкармалыгынын чогулушунун чечими менен  макул болбогон учурда, Кыргыз Республикасынын бекитилген мыйзам жургузуусунун тартибинин негизинде чечилет.

            6.7. Жамааттардын ассоциациясынын мучосун мучолуктон чыгаруу, ага 30 кун мурда берилген эскертуудон жана ага жалпы чогулушта чыгып суйлоо укугунан кийин ишке ашырылат.

 

 1. “Жамааттардын ассоцияциясына” кирүүнүн жана мүчөлүк акынын эң аз өлчөмүн белгилөө, аларды төгүүнүн тартиби жана шарттары

            7.1. Ассоциациянын мучолугуно кируу жана мучолук акынын эн аз олчомун белгилоо, аларды тогуу тартиби жана шарттары мучолордун жалпы чогулушунда кабыл алынат.

            7.2. Ассоциациянын жалпы чогулушунун токтомунун негизинде Ассоциациянын торагасы тарабынан аткарууга жатат.

            7.3. Ассоцияцияга кируу акысы 1000 (мин) сом олчомундо толонот.

            7.4. Ассоциациянын мучолук акысы мучлордун жалпы чогулушунда кабыл алынган кундон тартып жылдын ар бир кварталында толонууго тийиш.

 1. “Жамааттардын ассоцияциясынын” төрагасынын ыйгарым укуктары жана иш-милдеттери жөнүндө жобо

8.1. Жамааттардын ассоциациясытын торагасынын ыйгарым укуктары

 • Торага, жалпы чогулушта жашыруун добуш беруусу аркылуу шайланат.
 • Жамааттардын ассоциациясынын торагасы, Жамааттардын ассоциациясы тузуу тууралуу иш кагаздарын толтуруп, жергиликтуу Кенешке каттайт.
 • Жамааттардын ассоциациясытын торагасынын иш жургузуусу, шайланган убактан баштап эки жылга жарактуу.
 • Ассоциянын торагасы Квартал сайын ишмердуулугу тууралуу Байкоочу Кенешке маалымдайт.
 • Уставдын максаттарына жетуу учун жана жоболордун аткарылышына жоопкерчилик тарат.

 1. “Жамааттардын ассоцияциясынын” төрагасын шайлоонун жана бошотуунун тартиби

 

  9.1. Ассоциациянын Торагасына койгон кандидат соссуз турдо жогорку билимдуу, тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес, жамааттардын мучосу болуусу зарыл.

  9.2.Ассоциациянын Торагасын жалпы чогулуш 3/2 болугунун катышуусу менен копчулук добуш менен шайланат жана бошотулат.

  9.3. Ассоциациянын Торалыгына болгон кандидат, Ассоциациянын Торагасына кат менен кайрылып жана керектуу документерди тапшыруу менен кабыл алынат.

 

 1. 10. “Жамааттардын ассоцияциясынын” Байкоочу Кенешинин укуктары жана милдеттери

 

10.1. Ассоциациянын Байкоочу Кенеши Ассоциациянын ишмердуулугуно жалпы козомол кылат

10.2. Байкоочу Кенеш Ассоциациянын мучолорунун жалпы чогулушунда 2(эки) жылга шайланат

10.3. Байкоочу Кенештин курамы жана саны мучолордун жалпы чогулушунда такталат.

10.4. Байкоочу Кенеш квартал сайын чогулуш откозуп, Ассоциациянын ишмердуулугуно жана максаттарына ылайык керектуу чечимдерди кабыл алат,

10.4. Маанилуу учурда Ассоциациянын мучолоунун кайрылуусу менен Байкоочу Кенештин чогулушу отушу мумкун

10.3. Байкоочу Кенештин компетенциясына ылайык мучолорунун копчулук добушу менен чечимдер кабыл алынат.

10.4. Байкоочу Кенештин компетенциясы:

 • Ассоциациянын негизги максаттарына жетуу учун керектуу чечимдерди кабыл алуу
 • Ассоциациянын стратегиялык пландарын иштеп чыгуу
 • Ассоциациянын мучолорунун ой пикирлерин кабыл алуу менен бирге Ассоциациянын максаттарына жетуу учун керектуу чечимдерди кабыл алуу
 • Ассоциациянын Торагасынын отчетун угуу жана бекитуу
 • Ассоциациянын мучолорунун жалпы чогулушун чакыруу

 

3 — БӨЛҮМ

 1. “Жамааттардын ассоцияциясынын” каражатын топтоо жана аларды пайдалануунун тартиби

11.1. Ассоциация Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде оз каражаттарын жана мулкун максаттарына ылайык колдонот, башкарат, тескейт.

11.2. Ассоциациянын мулку жана каражаты томондогу тушкон булактарына жараша ар кандай формада болушу мумкун

 • Мучолордун мучо акысынан тушкон каражаттар;
 • Ассоциациянын максаттары учун Кыргыз Республикасынын жана чет олколордон оз ыктыяры менен жеке жана юридикалык жактардын толомдору, гранттык жардамдары жана башка каражааттар;
 • Ассоциациянын менчиктеринен колдонууда тушкон каражаттар
 • Ассоциациянын озунун кызмат жана кенеш беруудон тушкон каражаттар;
 • Ассоциациянын жеке чарбалык кылуудан тушкон каражаттар
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка каражаттар болушу мумкун

11.3. “Жамааттардын ассоцияциясынын” каражаттары жана мулку томонкулорго:

 • Ассоциациянын уставдык максаттарга жана стратегиялык пландарга жетуу учун;
 • Ассоциациянын кызматкерлеринин эмгек акыларына;
 • Ассоциациянын ишмердуулугун жургузуу учун кенселерди, кенсеге керектуу заманбап оргтехникаларды, автотранспорторду;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул уставдын максаттарына каршы келбеген жана кайрымдуулктарга сарпташы мумкун
 • Жамааттын экономикалык негизи жана менчиги ал тарабынан курулган же сатып алынган объекттер, ошондой эле юридикалык жана жеке жактар тарабынан ага өткөрүп берилген объекттер болуп саналат.
 • Жаматтын каражаттары ошол аймакта жашап жаткан калктын социалдык-экономикалык абалын жакшыртуу жана абат кылуу максаттары үчүн жаматтын мүчөлөрү тарабынан пайдаланылат
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, жергиликтүү бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын жамааттардын финансы-экономикалык иштерине кийлигишүүсүнө жол берилбейт.

 1. “Жамааттардын ассоцияциясынын” уставына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүүнүн тартиби

12.1. Ассоциациянын уставын озгортуу жана толуктоо мучолдордун оз ой пикирлерин мучолордун жалпы чогулушуна чейин кат жузундо торагага ал эми мучолордун жалпы чогулушунун учурунда ооз эки турундо билдирет

12.2. Уставды озгортуу жана толуктоо киргизуу жонундо кат жузундо билдирилген ой пикирлер Ассоциациянын  торагасы мучолордун жалпы чогулушунун кун тартибине киргизет

12.3. Ассоциациянын уставын озгортуу жана толуктоо мучолордун жалпы чогулушунун копчулугунун колдоосу менен кабыл алынат

 1. “Жамааттардын ассоцияциясынын” аудитин, эсебин алуунун тартиби

13.1. Ассоциация Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык озунун бухгалтердик башкаруучулук эсебин жургузуп жана отчетторун тапшырат.

13.2. Ассоциациянын керектуу органдарга жана башкаруу башкармалыгына керектуу документтерди жана отчеторду тапшырып турууда Ассоциациянын торагасы жоопкерчилик тартат

13.3. Ассоциациянын торагасы ар жыл сайын Ассоциациянын мучолдордун жалпы чогулушунда финансылык отчет берет

13.4. Ассоциациянын финасылык башкаруусун жана эсебин ревизиондук комиссия текшерип башкаруу башкармалыгына тапшырат

 1. “Жамааттардын ассоцияциясынын” ишин токтотуунун (кайра уюштуруунун жана жоюунун) шарттары

14.1. Ассоциация Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишин токтотууну, кайра уюштурууну, жана жоюууну мучолордун жалпы чогулушунда чечилет жана Ассоциация жоюу учун комиссия тузулот, ал эми комиссия Ассоциация жоюууда баардык иш аракеттерди мойнуна алат

14.2. Ассоциация мучолордун жалпы чогулушунун чечими менен жана сот аркылуу жоюлушу мумкун

14.3. Ассоциациянын мучолорунун жалпы чогулушу менен кабыл алынгандан кийин жергиликтуу кенештер тарабынан Ассоциация жоюлду деп катталган кундон тартып ишин токтот

14.4. Ассоциациянын мулку жана каражаттары кредиторлордун карыздарын жойгондон кийин уставда корсотулгон Ассоциацияны жоюу учун тузулгон комиссиянын чечими мене чечилет

Жоопту катчы                                                                          А.Абдыкеримов

Добавить комментарий