Нарын шаардык Кеңешинин 2013-жылдагы регламенти

13-февраль 2013-жылы Нарын шаардык  Кеңешинин  XXVI чакырылшытагы      II сессиясынын №1 токтому менен бекитилди

 

                                                Нарын шаардык Кеңешинин

                                                       РЕГЛАМЕНТИ

 

                      І БӨЛҮМ. НАРЫН  ШААРДЫК  КЕЩЕШТИН  ИШ АРАКЕТТЕРИНИН НЕГИЗДЕРИ

 1. Глава. Регламентке колдонуучу терминдер                       
 2. Глава. Жалпы Жобо
 3. Глава. Нарын шаардык Кеңеши
 4. Глава. Нарын шаардык Кеңешинин ыйгарым укуктары
 5. Глава. Депутаттык фракциялар
 6. Глава.  Депутаттын кызматын башка кызматтар менен айкалыштырууга мүмкүн эместиги
 7. Глава. Депутаттык мандат
 8. Глава. Депутаттын ыйгарым укуктарынын бузулгустугу.Аларды жүзөгө ашыруу үчүн шарттарды камсыздоо
 9. Глава. Депутаттын эмгектик жана башка укуктарын коргоо

 

                      II БӨЛҮМ.  НАРЫН ШААРДЫК КЕЩЕШИНИН ИШИН УЮШТУРУУ

     10. Глава. Нарын шаардык Кеңешинин  биринчи (уюштуруу) сессиясы

     11. Глава. Нарын шаардык Кеңешинин сессиялары

     12. Глава. Нарын Шаардык Кеңешинин жумушчу органдары

     13. Глава. Иш план

     14. Глава. Нарын шаардык Кеңешинин сессияларынын  протоколунун мазмуну

     15. Глава. Нарын шаардык Кеңешинин сессияларынын, жыйналыштарынын стенограммасы

     16. Глава.  Нарын шаардык Кеңештин сессияларынын, жыйналыштарынын стенограммаларына жана

                       протоколдоруна жеткиликтүүлүк

     17.Глава.  Жыйналыштын иш кагаздары

     18.Глава. Токтомдун долбоорун киргизүү. Коштоочу документтер.

     19.Глава. Токтом долбоорлорун кароонун жалпы талаптары.

     20.Глава. Нарын шаардык Кеңешинин сессиясына төрагалык кылуучу

     21.Глава. Нарын шаардык Кеңешинин сессиясында төрагалык кылуучуга чектөөлөр.

     22.Глава. Нарын шаардык Кеңештин сессияларында, жыйналыштарында депутаттардын укуктары.

     23.Глава. Нарын шаардык Кеңешинин сессияларында чыгып сүйлөөчүлөрдүн узактыгы.  

     24.Глава. Жарыш сөз.

     25.Глава. Нарын шаардык Кеңешинин  сессиясынын жана туруктуу комиссияларынын

                       жыйналыштарынын    өткөрүүнүн укук ченемдүүлүгү   

     26.Глава.Бюджетти кароо жана бекитүү

       

 III БӨЛҮМ. НАРЫН  ШААРДЫК  КЕЩЕШИНИН  ТӨРАГАСЫН  ЖАНА ТӨРАГАНЫН ОРУН   БАСАРЛАРЫН    ШАЙЛОО  ТАРТИБИ.

27.Глава. Төраганы шайлоо

28.Глава. Нарын шаардык Кеңешинин төрагасынын ыйгарым укуктары

29.Глава.  Нарын шаардык Кеңешинин төрагасынын орун басарларын шайлоо

30.Глава. Нарын шаардык Кеңешинин төрагасынын орун басарларынын ыйгарым укуктары

31.Глава. Төраганын жана аын орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу.

 

 1. БӨЛҮМ.  НАРЫН ШААРДЫК КЕЩЕШИНИН  ТУРУКТУУ ЖАНА УБАКТЫЛУУ  КОМИССИЯЛАРЫ

 

     32.Глава. Нарын шаардык Кеңешинин туруктуу комиссиялары

     33.Глава. Туруктуу комиссиялардын ыйгарым укуктары

     34.Глава. Туруктуу комиссиялардын жыйналыштары

     35.Глава.Туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналыштары

     36.Глава.Туруктуу комиссиялардын төрагаларынын жана орун басарларын шайлоонун тартиби

     37.Глава.Туруктуу комиссиянын төрагасынын жана орун басарынын ыйгарым укуктары

     38.Глава. Убактылуу комиссиялар.

     39.Глава.Туруктуу комиссиянын төрагасынын жана төрагасынын орун басарынын ыйгарым укуктарын 

         мөөнөтүнөн мурда токтотуу

   

       V БӨЛҮМ. ДЕПУТАТТЫК ФРАКЦИЯЛАР

 

40.Глава. Депутаттык фракция

41.Глава. Фракциянын жетекчилиги

42.Глава. Фракциянын укуктары

43.Глава. Фракциялардын коалициясы жана укуктары

44.Глава.  Нарын шаардык Кеңешиндеги опоозициянын укуктары

45.Глава.  Нарын шаардык Кеңешиндеги оппозиция (азчылык фракциясы)

46.Глава.  Нарын шаардык Кеңештеги оппозициянын укуктары

 

 1.           БӨЛҮМ.ДОБУШ БЕРҮҮНҮН ЖАНА ЧЕЧИМДЕРДИ  КАБЫЛ АЛУУНУН ТАРТИБИ

47. Глава. Добуш берүү жана анын түрлөрү.

48. Глава. Ачык добуш берүү.

49. Глава. Жашыруун добуш берүү

50.Глава.  Нарын шаардык Кеңешинин  эсептөө комиссиясынын иши.

 

 1.        БӨЛҮМ. ДЕПУТАТТАРДЫН ШАЙЛООЧУЛАР МЕНЕН БОЛГОН БАЙЛАНЫШЫ.

                              ДЕПУТАТТЫК СУРОО ТАЛАП.

51.Депутаттык суроо талап.

52.Шайлоочулар менен иштөөнүн тартиби.

 

 1.       БӨЛҮМ. НАРЫН ШААРЫНЫН МЭРИН ШАЙЛОО

 

53. Глава.  Нарын шаарынын мэрине коюлуучу талаптар.

54. Глава.  Нарын шаарынын  мэрин кызмат ордуна шайлоонун жана андан бошотуунун тартиби

55. Глава.  Нарын шаарынын  мэрине ишенбөөчүлүк көрсөтүү

 

    IX БӨЛҮМ. НАРЫН ШААРДЫК  КЕЩЕШИНИН КӨЗӨМӨЛДҮК ЖҮРГҮЗҮҮ БОЮНЧА

                       ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫНЫН ИШКЕ АШЫРЫЛЫШЫ

 56. Глава. Нарын шаардык Кеңешинин чечимдеринин аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырууда   

                   туруктуу комиссиялардын укуктары.

     57.Глава.   Нарын шаардык Кеңеши тарабынан жылдык отчетторду кароо

      58.Глава.   Социалдык-экономикалык өнүгүүнүн жалпы мамлекеттик программаларын кароонун жана

        бекитүүнүн тартиби.

 

         X БӨЛҮМ. НАРЫН  ШААРДЫК  КЕЩЕШИНИН  ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫНЫН               

                       ТОКТОТУЛУШУ. ДЕПУТАТТЫК ЭТИКА.

      59.Глава.   Нарын шаардык Кеңешинин  ыйгарым укуктарынын токтотулушу.

      60.Глава.   Депутаттык этика

      61.Глава.   Нарын шаардык Кеңешинин  имаратында тартипти жана этиканын ченемдерин

                  сактоо

      62.Глава.  Депутаттарга карата колдонулуучу чаралар.

   

         XI БӨЛҮМ. ЭЛ АРАЛЫК ЖАНА БАШКА  ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕЩЕШТЕР АРАЛЫК  КЫЗМАТТАШТЫК.

     63. Глава.Эл аралык кызматташтык, жергиликтүү Кеңештер аралык кызматташтык.

     64. Глава.Шайлоочулар менен иштөөнүн тартиптери жана ыкмалары

   65. Глава.Шаардык Кеңештин мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жарандык  коомдун уюмдары менен өз ара аракети жана кызматташтыгы.

  

      XII БӨЛҮМ. НАРЫН ШААРДЫК КЕЩЕШИНИН АППАРАТЫ. ШААРДЫК КЕЩЕШТИН РЕГЛАМЕНТИ

 

  66. Глава.Нарын шаардык Кеңешинин токтомдорду кабыл алуу ишиндеги ачыктык жана айкындык.

                    Коомдук экспертиза. Жарандык коомдор менен иштөө тартиптери.                             

  67. Глава.  Нарын шаардык Кеңешинин ишин чагылдыруу, Нарын шаардык Кеңешинин сайты.

    68. Глава.  Нарын шаардык Кеңешинин аппараты.

    69. Глава.  Регламентти бекитүү, өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби.

 

 

  

                                                             Нарын шаары 2013

 

                

                  

                   

 

 

   I-БӨЛҮМ.  НАРЫН  ШААРДЫК  КЕЩЕШИНИН  ИШ АРАКЕТТЕРИНИН НЕГИЗДЕРИ

 

  Нарын шаардык Кеңешинин Регламенти (Мындан ары -Регламент) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Жергиликтүү Кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» «Жергиликтүү Кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамдарынын  негизинде  Нарын шаардык Кеңешинин иш аракетин, иш кагаздарын жүргүзүүнү Мыйзам чегинде уюштуруу максатында иштелип чыкты. 

                                      

                                              1-Глава — Регламентке колдонуучу терминдер.

Шаардык Кеңештин ченемдик укуктук актыларынын базасы-шаардык Кеңеш тарабынан кабыл алынган жана катталган ченемдик укуктук мүнөздөгү токтомдордун жыйнагы;

Ченемдик укуктук акты- шаардык Кеңештин компетенциясынын чегинде укук ченемдерин белгилөөгө, өзгөртүүгө же жокко чыгарууга багытталган, аныкталган формадагы расмий документ.

жергиликтүү жамаат — администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында туруктуу жашаган, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү жана аткаруу органдары аркылуу жергиликтүү маанидеги маселелерди өзүнүн жоопкерчилигинде чечүү кызыкчылыктары менен бириккен Кыргыз Республикасынын жарандарынын тобу;

жергиликтүү жамааттын мүчөсү — администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жараны;

муниципалдык менчик – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ээлигинде, пайдалануусунда, тескөөсүндө турган, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кирешелерди алуу булагы катары кызмат кылуучу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-милдеттерин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон жергиликтүү жамааттардын менчиги;

муниципалдык кызмат – бул жарандардын  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы шайланма болуп саналбаган жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен акы төлөөнүн негизинде жүзөгө ашырылуучу кесиптик иш.

жергиликтүү маанидеги маселелер – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары тарабынан жарандардын тикелей эрк-ниетин билдирүү жолу менен чечилүүчү, тиешелүү аймактагы калктын турмуш-тиричилигин камсыз кылуу маселелери;

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары — жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнү камсыз кылуучу өкүлчүлүктүү, аткаруучу органдар;

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы — тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин калкы тарабынан тике шайлануучу жана жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү ыйгарым укуктары берилген жергиликтүү өз алдынча башкаруунун шайлануучу коллегиялуу органы.

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы – жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын чечимдерин даярдоону жана аткарууну камсыз кылуу үчүн түзүлгөн орган. Шаардык мэрия жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органы болуп саналат;

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун шайлануучу кызмат адамы — калк же жергиликтүү кеңеш тарабынан түздөн-түз шайланган жаран;

фракция-депутаттык фракция- бир саясий партиядан тизме боюнча шайланган шаардык Кеңештин депутаттарынын бирикмеси.

мэр — шаардын шайлануучу кызмат адамы, шаардын жергиликтүү  өз алдынча башкаруусунун  аткаруу органынын жетекчиси;

мэрия — шаардагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын иш-милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча мэрдин ишин камсыз кылуу үчүн түзүлгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы;

жарандардын жыйыны — калктын алар боюнча жергиликтүү жамааттын уставына ылайык сунуштамаларды же чечимдерди кабыл алуу менен, бир көчөнүн, бир кварталдын же кичи райондунаймагында жашаган тургундардын чогулушунда аларды талкуулоо жолу менен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө катышуусунун тикелей формасы;

жергиликтүү жамааттын курултайы — жалпы кызыкчылыктагы маселелерди талкуулоо максатында жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрүнүн чогулушу;

жергиликтүү жамааттын (шаардын) уставы — мыйзамдарга ылайык иштеп чыгылган жана кабыл алынган жергиликтү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү жамааттын ишин жөнгө салуучу жергиликтүү жамааттын негизги укуктук акты;

функция – калкка кызматтарды көрсөтүүгө байланышкан, мамлекеттик бийлик органдарынын жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш чөйрөсү;

компетенция – мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын юридикалык жактан белгиленген укуктарынын жана милдеттеринин жыйындысы;

ыйгарым укуктар – мамлекеттик бийлик органдарынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өздөрүнө жүктөлгөн иш-милдеттерди аткарууга багытталган белгилүү бир  ишти жүзөгө ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган укугу.

Кызыкчылыктардын кагылышуусу- аларга жүктөлгөн милдеттерди аткарууда, депутаттардын мүлктүк же башка жеке кызыкчылыктарынын коомдук жана мамлекеттик (укуктук) кызыкчылыктар менен каршы келген кырдаал.

 

                                       2-Глава.  Жалпы жобо

2.1. Нарын шаардык Кеңешинин жана анын органдарынын ишинин тартиби Кыргыз Республикасынын Конституциясы, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу », «Жергиликтүү Кеңештердин депутаттарынын статусу» жөнүндөгү  Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын негизинде жана ушул Регламенттин негизинде аныкталат.

2.2.Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына ылайык Нарын шаардык Кеңеши (мындан ары — шаардык Кеңеш) Нарын шаарында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун  өкүлчүлүктүү органы болуп саналат.

2.3.Шаардык Кеңеш жалпыга бирдей, тең жана тике шайлоо укугунун негизинде  4 жылдык мөөнөткө жашыруун добуш берүү менен  шайланган 31 депутаттан турат.

2.4.Шаардык Кеңештин ишинин негизги уюштуруу-укуктук түрү- сессия болуп саналат.Сессия шаардык Кеңештин жогорку органы болуп саналат.

 

2.5. Шаардык Кеңеш өз иш-милдеттерин аткарууну мыйзамда белгиленген мөөнөттө өткөрүлүүчү өзүнүн биринчи сессиясынын күнүнөн тартып аткара баштайт жана өз ишин кийинки чакырылыштагы шаардык кеңештин биринчи сессиясы өткөрүлгөн күнү токтотот.

Шаардык Кеңештин уюштуруу укуктук формасы – мекеме, менчиктин түрү муниципиалдык

2.6.Шаардык Кеңештин мөөрү, штампы жана символикалары бар бланктары, банктык мекемелерде счету бар өз милдеттери боюнча жооп бере ала турган юридикалык жак сотто жоопкер жана доогер боло алат.

2.7. Мекеменин толук аталышы: мамлекеттик тилде – «Нарын шаардык Кеңеши» мекемеси, расмий тилде – Учреждение «Нарынский городской Кеңеш».Нарын шаардык Кеңешинин жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Нарын облусу, Нарын шаары, Ленин көчөсү,  74-үй

                                 3- Глава.  Нарын шаардык Кеңеши

 3.1Нарын  шаардык Кеңеш юридикалык жак болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен өзүнүн компетенциясына таандык кылынган ар кандай маселелерди өз алдынча чечүүгө укуктуу.

3.2 Өз ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган шаардык Кеңештин чечимдери Нарын шаарынын аймагында турган баардык жарандар, мамлекеттик бийликтин аймактык органдары, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укуктарынын чегинде менчигинин түрүнө карабастан бардык ишканалар, уюмдар жана мекемелер тарабынан аткарылууга милдеттүү.

3.3 Шаардык Кеңештин Регламенти шаардык Кеңештин иштерин уюштуруу тартиптерин белгилейт, уюштуруучулук жана укуктук негиздерин, туруктуу жана убактылуу комиссияларынын  түзүмүн түзүү жана сессияны чакыруу мөөнөттөрүнүн тартибин аныктайт.

 

                                                      4-Глава.   Нарын шаардык Кеңешинин ыйгарым укуктары

 Нарын шаардык Кеңешинин ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет:

4.1. Шаардык Кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган ыйгарым укуктарынын чегинде алар боюнча маселелерди кароого жана чечим кабыл алууга укуктуу.

4.2. Шаардык Кеңештин сессиясында төмөнкүдөй маселелер чечилет:

1) жергиликтүү маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин белгилөө;

2) жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жана бюджеттен тышкаркы фонддордун пайдаланылышы жөнүндө маалыматты угуу;

3) аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн жана калкты социалдык жактан коргоонун программаларын бекитүү жана алардын аткарылышын контролдоо;

4) жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана жеңилдиктерди киргизүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда алар боюнча ставкаларды аныктоо;

5) жергиликтүү жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануунун жана ага ээлик кылуунун тартибин аныктоо, анын ичинде муниципалдык менчиктин обүектилерин менчиктештирүү программаларын бекитүү жолу менен аныктоо, муниципалдык менчиктин пайдаланышына көзөмөлдү ишке ашыруу;

6) жергиликтүүөз алдынча башкаруунун тиешелүү аткаруу органынын иши жөнүндө отчетту угуу;

7)мыйзамдарда белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;

8) жергиликтүү жамааттын уставын бекитүү;

9)тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарына киргизүү максатында администрациялык-аймактык түзүлүш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

10)Кеңештин төрагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, Кеңештин төрагасынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келүүчү чечимдерин жокко чыгаруу;

11)Кеңештин регламентине озгортуулор жана толуктоолорду киргизуу;

12)Туруктуу комиссиялардын тизмегин, сандык курамын, түзүлүш тартибин белгилейт жана курамын аныктайт.

13)өз чечимдери аткарылышына контролдук кылуу;

14)Өкмөт тарабынан аныкталуучу типтүү ченемдердин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүү;

15) муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен камсыз кылууну пайдалангандык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катуу тиричилик таштандыларын жыйнагандык, ташып чыгаргандык жана жок кылгандык үчүн тарифтерди бекитүү;

16) алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуунун, ырым-жырымдарды өткөрүүгө тыюу салганга чейинки чектөөлөрүн аныктоо;

17)ирригациялык тармактарды, үйдөгү жана үй жанындагы участкаларды күтүүнүн тартибин аныктоо;

18)жергиликтүү жамааттын уставына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка маселелерди чечүү.

19)шаардын мэрин шайлоо;

20) ушул Регламентте белгиленген тартипте шаардын мэрине ишенбестик билдирүү;

21)мыйзамдарда бекитилген шаар жерлерине салыктын базалык ставкаларынын  чегинде шаар жерлерине салыктын жиктелген ставкаларын белгилөө;

22)шаардык кеңеш жаңы шайланган мэр кызмат ордуна кирген учурдан тартып 1 айдан кечиктирбестен шаарды социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн программасынын долбоорун иштеп чыгууну талап кылат жана бекитет;

23)шаардык кеңеш жылына экиден кем эмес шаардагы иштердин жалпы абалы, бюджеттин аткарылышы, муниципалдык менчиктин жана бюджеттен тышкаркы фонддун каражаттарынын пайдаланылышы, шаарды социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү жана калкты социалдык жактан коргоо программаларынын аткарылышы жөнүндө шаардын мэринин отчетун угат;

4.3   Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык муниципалдык, мамлекеттик жана башка  ( менчиктин түрүнө карабастан)  органдардын кызмат адамдарынын ар жылдык отчетторун жана баяндамаларын угуу Конституциянын жана Мыйзамдардын,  мамлекеттик органдардын жана алардын кызмат адамдарынын өз алдынчалыгы жана көз карандысыздыгы жөнүндө жоболорун эске алуу менен жүзөгө ашырылат.

 

                              5-Глава. Нарын шаардык Кеңешинин ишинин принциптери

Шаардык Кеңеш өзүнүн иштерин төмөнкү принциптерге негизденүү менен жүзөгө ашырат:

1. ушул Регламентте белгиленген учурларды кошпогондо, ачык-айкындык;

2.өзүнүн ыйгарым укуктарын элдин кызыкчылыгында аткаруу;

3. элдин жана өз шайлоочуларынын алдында жоопкерчилик;

4. эл аралык укуктун жалпы таанылган ченемдерин сактоо жана урматтоо;

5. Конституцияны, мыйзамдарды, ушул Регламентти жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын сактоо;

6. пикирлерди эркин билдирүү жана чечимдерди жамааттуу кабыл алуу;

7.Шаардык Кеңештин туруктуу комиссияларында  бир жыныстагы адамдардын өкүлчүлүгүнүн 70 пайыздан ашпоосун камсыз кылуу.

 

                           6-Глава. Депутаттын кызматын башка кызматтар менен айкалыштырууга мүмкүн эместиги

         Депутаттын ыйгарым укуктарын төмөндөгүлөрдөн кызмат оруну менен айкалыштырууга болбойт:

1.Мэрдин жана вице-мэрдин;

2.Шаардык Кеңештин жооптуу катчысынын;

3.Шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын кызматкеринин;

4.Кыргыз РеспубликасынынЖогорку Кеңешинин депутатынын;

5.Мамлекеттик же муниципалдык кызматчынын.

     

               7-Глава. Депутаттык мандат

7.1.Депутаттык мандат төш белги жана аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы кол койгон күбөлүк менен ырасталат.

7.2. Депутаттык мандатты колдонуу төмөндөгүдөй учурларда токтотулушу мүмкүн:

1) туруктуу жашоосунда депутаттык функцияларын натыйжалуу жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк бербеген башка жерге туруктуу жашоого көчүп кеткенде;

2) депутаттык ыйгарым укуктарын ыктыярдуу тапшырганда;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган кызматтарды айкалыштырууга мүмкүнчүлүк болбогон кырдаалдар пайда болгондо;

4) депутаттык мандатты адам тарабынан белгиленген тартипти бузуу менен алынгандыгы билингенде (шайлоонун натыйжалары анык эмес деп табылганда же шайлоонун натыйжалары четке кагылганда);

5)депутат соттун чечими боюнча аракетке жөндөмсүз же жөндөмү чектелүү деп табылганда;

6) депутат өлгөндө же дайынсыз жок же өлдү деп жарыялоо жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенде;

7) жыл ичинде кеңештин сессияларына жүйөлүү себептерсиз экиден ашуун же шаардык Кеңештин жыйындарына катары менен төрт жолу катышпаганда;

8) депутаттка карата соттун айыптоочу өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде;

9) кеңеш таркатылганда;

Депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө сунуштама Шайлоо  жана референдум өткөрүү боюнча аймактык шайлоо  комиссиясына тиешелүү негиздер белгиленген күндөн  тартып  тиешелүү   мөөнөттө   берилет

 

8-Глава. Депутаттын ыйгарым укуктарынын бузулгустугу.

Аларды жүзөгө ашыруу үчүн шарттарды камсыздоо

8.1. Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана колдонуудагы мыйзамдарында каралган учурлардан тышкарыда Нарын шаардык Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын эч ким чектөөгө укуксуз.

— ал депутаттык ишине байланыштуу айткандары же шаардык Кеңештеги добуш берүүнүн натыйжалары үчүн куугунтукка алынышы мүмкүн эмес;

 

8.2. Нарын шаардык Кеңеши жана анын органдары депутаттар өз ыйгарым укуктарын натыйжалуу жүзөгө ашыруусу үчүн зарыл шарттарды камсыз кылышат.  Шаардын аймагынында жайгашкан Мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрүнө , жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жана жарандардын бирикмелеринин органдары, ишканалар, мекемелер, уюмдар, алардын кызмат адамдары депутаттардын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруусуна көмөк көрсөтүүгө милдеттүү.

 

 

 

9-Глава. Депутаттын эмгектик жана башка укуктарын коргоо

Шаардык Кеңештин  депутаты, менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын администрациясынын демилгеси боюнча жумуштан бошотулууга (ишкана, мекеме, уюм толук жоюлган учурларды кошпогондо), ошондой эле тийиштүү жергиликтүү кеңеш менен, ал эми жергиликтүү кеңештин сессияларынын аралыгында — жергиликтүү кеңештин төрагасы менен алдын-ала макулдашуусуз жана мандат комиссиясынын, депутаттык ишмердик жана этика боюнча комиссиясынын корутундусуз тартиптик жаза иретинде төмөн акы төлөнүүчү ишке (кызматка) которулууга тийиш эмес.

 Шаардык Кеңеште шайлануучу кызматка шайланган депутаттын ыйгарым укуктары бүткөндөн кийин аны ишке орноштурууну тийиштүү жергиликтүү кеңеш камсыз кылат.

Депутаттын  шаардык Кеңеште  шайлануучу кызматта иштеген мезгили депутаттын ишинин жалпы жана үзгүлтүксүз стажына, ошондой эле жергиликтүү кеңештин шайлануучу кызматынын иш (кызмат) стажына кошулуп эсептелет. Тийиштүү ишкананын, мекеменин, уюмдун кызматкерлери пайдаланган укуктар жана жеңилдиктер депутат үчүн сакталып калат.

 

                    I I-БӨЛҮМ .НАРЫН ШААРДЫК КЕЩЕШИНИН ИШИН УЮШТУРУУ

 

                            10-Глава.  Нарын шаардык Кеңешинин  биринчи (уюштуруу) сессиясы

10.1 Шаардык Кеңештин Аппараты (мындан ары — Аппарат) биринчи сессияга 3 күн калганга чейин депутатка төмөнкүлөрдү жиберет;

1) «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү», ;"Кыргыз Республикасынын жергиликтүү Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө" Мыйзамдарын  жана шаардык Кеңештин Регламентин жиберет

2. Шаардык Кеңештин аппаратынын түзүмүн ( кызматкерлеринин) жана байланыш телефондорун

3 Жаңы шайланган депутаттар жөнүндө маалыматты;

 

10.2. Жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи сессиясы мурдагы чакырылган кеңештин төрагасы тарабынан жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодон кийин эки жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат.            

10.3. Шаардык  Кеңештин биринчи сессиясын тиешелүү  шаардык Кеңештин курагы боюнча улуу депутаты ачат.

10.4. Шаардык Кеңештин жыйналышы депутаттардын жалпы санынын кеминде жарымы катышса, укук ченемдүү болот.

10.5. Төрагалык кылуучу шаардык Кеңешке шайлоонун натыйжалары жөнүндө маалыматты жарыялоо үчүн аймактык шайлоо комиссиянын төрагасына сөз берет.

10.6. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы  шаардык Кеңештин депутаттарына мандат күбөлүк жана белгиленген үлгүдөгү төш белгини тапшырат.

10.7.Шаардык Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары мандат тапшырылган күндөн тартып башталат.

10.8 Жаңы чакырылыштагы шаардык Кеңештин депутаттары ыйгарым укуктарына киришкенден кийин төмөнкү маселелер биринчи кезекте каралуусу тийиш:

1)Төраганы жана анын орун басарын шайлоо үчүн эсептөө комиссиясын түзүү;

2)Төраганы жана анын орун басарын шайлоо;

3)Шаардык Кеңештин чечими боюнча биринчи кезекте каралуучу маселелердин катарына жана башка маселелер киргизилиши мүмкүн.

4)Жогоруда көрсөтүлгөн маселелерди кароонун ирээти жыйналыштын күн тартибинде аныкталат.

            

                        11-глава. Нарын шаардык Кеңешинин сессиялары

   Нарын шаардык кеңешинин сессиялары төмөнкүдөй болушу мүмкүн

 • Кезектеги
 • Кезексиз
 • Ачык
 • Жабык

 

11.1. Сессия  Кыргыз Республикасынын гимнин аткаруу менен башталат жана аяктайт.    Сессиянын күн тартиби жана иштөө тартиби шаардык Кеңештин төрагасы тарабынан сунушталат. Шаардык Кеңештин сессиясына материалдарды иш планда бекитилген жооптуу адамдар даярдайт. Ал эми пландан тышкары каралуучу маселелер боюнча маселени кароону сунуш кылган жактар даярдайт.

 Шаардык Кеңештин токтому же шаардык Кеңештин төрагасынын буйругу менен шаардык Кеңештин компетенциясына кирген маселелерди даярдоо үчүн депутаттардан, адистерден, коомдук уюмдардан жана алардын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзүлүшү мүмкүн.

 

1) Сессиянын күн тартиби жана иштөө тартиби депутаттар тарабынан талкууланып бекитилет.                                                                                            

2)Эгерде депутаттар тарабынан күн тартипке же иштөө тартипке өзгөртүү киргизүү же кошумча маселе сунуш кылышса, ал депутаттардын талкуулоосуна жана бекитүүсүнө сунуш кылынат.

3) Шаардык Кеңештин сессиясы ачык, кварталына, кеминде бир жолу шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн биринин талабы боюнча өткөрүлөт.

4)Шаардык Кеңештин төрагасы сессия өткөрүлө турган күнү, убактысы, күн тартиби жана сессия өтүүчү  жай тууралуу 3 күндөн кечиктирбей шаардык Кеңештин депутаттарына билдирет жана каралуучу маселелер боюнча сессиянын  токтомдорунун  долбоору шаардык Кеңештин депутаттарына таратылат.

11.2 Кезексиз сессия:

1.Шаардык Кеңештин кезексиз сессиясы шаардык Кеңештин төрагасы,шаардык Кеңештин туруктуу комиссиялары же депутаттык фракциялардын сунушу  менен шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн биринин талабы  жана шаардын мэринин сунушу менен чакырылат.

2.Кезексиз сессияны чакыруунун сунушу жазуу түрүндө, карала турган маселелерди көрсөтүү менен кезексиз сессияны өткөрүү зарылдыгы тууралуу, шаардык Кеңештин төрагасына берилет.

11.3 Шаардык Кеңештин жабык сессиясы

1) Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү» Мыйзамынын 30-беренесинин 2-пункутуна каралган тартипте шаардык Кеңештин сессиясы жабык болуп эсептелинет.

2) Жабык жыйналыш өткөрүү жөнүндө чечим катышкандардын көпчүлүгүнүн добушу менен  кабыл  алынат.

3)Шаардык соттун төрагасы,    шаардын прокурору,  шаардык мэриянын мүчөлөрү    өздөрүнүн    караштуулугундагы    маселелер    боюнча     шаардык Кеңештин жабык жыйналыштарына катышууга укуктуу. Башка кызмат адамдары жабык жыйналыштарга Төраганын же ал болбогондо Төраганын орун басарларынын чакыруусу  боюнча    катышууга   укуктуу.

4)Шаардык Кеңештин жабык жыйналышынын мазмунун ачыкка чыгарууга жана жайылтууга, ошондой эле жыйналыш убагында фото, укма жана көрмө жабдууларды, маалыматтарды иштетүү каражаттарын, телефондук жана радио  байланыштарын  пайдаланууга   тыюу    салынат.

5)Шаардык Кеңештин жабык жыйналышын  стенографиялоо, протоколун  даярдоо, Аппараттын кызматкерлери тарабынан  анын купуялыгын камсыз кылуучу тартипте жүзөгө   ашырылат.

 

                                     12-Глава.  Шаардык Кеңештин жумушчу органдары

12.1. Шаардык Кеңештин сессиясы, сессия учурунда уюштуруучулук иштерди тейлөө максатында жумушчу органдарын-катчылыкты, зарылчылыгы пайда болсо эсептөө комиссиясын, башка да комиссияларды түзөт. Жумушчу органдар сессияга катышып жаткан депутаттардын көпчүлүк добушу менен бекитилет.

12.2. Сессиянын катчылыгы шаардык Кеңештин аппараты менен бирдикте, сессиянын жүрүшүн стенографиялык жазууну жүргүзүшөт, сүйлөөчүлөрдү, суроолорду, талап коюучуларды тактайт, тиешелүү материалдарын сессияны алып баруучуга тапшырат. Катчылык сессия маалында Регламенттин сакталышына көзөмөл жүргүзөт, депутаттарга түшүндөрмөлөрдү берет.

12.3. Катчылык шаардык Кеңештин аппараты менен бирдикте сессия тарабынан иштелип чыккан материалдарды, протоколдорду жазып, кол коюуга даярдайт.

                                                         13-Глава  Иш план

13.1.Нарын шаардык Кеңешинин иш планы бир жылга түзүлөт. Бир жылдык иш пландын долбоорун шаардык Кеңештин аппараты даярдайт.       

13.2. Иш планга сунуштарды киргизүүгө шаардык Кеңештин депутаттары, туруктуу комиссиялар укуктуу.

13.3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте шаардык Кеңештин иш планына документтердин долбоорун пландан тышкары депутаттарга киргизүүгө болот.

13.4. Иш пландын аткарылышына  көзөмөлдүктү шаардык Кеңештин жоопту катчысы жүргүзөт.

 

                                    14-Глава. Шаардык Кеңештин сессияларынын  протоколунун мазмуну

14.1.Кеңештин сессиялары жана туруктуу комиссиялардын жыйналыштары протоколдоштурулат.               Сессиянын жана  туруктуу комиссиялардын жыйналыштарынын протоколун жүргүзүүнү шаардык Кеңештин Аппараты  жүзөгө ашырат.   Сессиянын жана жыйналыштын протоколуна жыйналышка       төрагалык         кылуучу кол       коёт.
14.2.Сессиянын  жана   жыйналыштын  протоколунда     төмөнкүлөр чагылдырылат: 

 • Сессияны жана жыйналышты       өткөрүү      датасы,     убактысы жана орду;
 • Сессияга, жыйналышка катышкандепутаттардын саны;
 • Кароого коюлган күн тартибинин         маселелери;
 • Депутаттарга таратылган документтердин аталыштары жана редакциясы;
 • Сессияга, жыйналышка чакырылган адамдардын фамилиялары жана кызматтары;
 • Сессияга, жыйналышка төрагалык кылуучунун жана чыгып сүйлөгөндөрдүн фамилиялары;
 • Добуш берүүгө коюлган бардык маселелер жана сунуштар, аларды чечүүнүн ыкмалары;
 • Добуш берүүнүн толук натыйжалары (жыйналышка төрагалык кылуучу аларды толук эмес жарыя кылган учурда да тиркелет) жана кабыл алынган чечимдер;
 • Сессияга, жыйналышка катышкан депутаттарды атын атап каттоо жөнүндө маалыматтар;
 • Сессияга, жыйналышка         жүйөлүү   себептер   боюнча   катышпагандыгы   белгилүү   болгон  депутаттардын         тизмеси.


14.3. Жыйналыштын протоколуна жыйналыштын күн тартибинин маселелери боюнча добуш берүүнүн натыйжалары кошулат.
14.4. Протоколдун стенограммага ылайык келбегендиги үчүн жоопкерчиликти протокол түзүүнү жүзөгө ашырган адамдар тартат.

 

                 15-Глава  Шаардык Кеңештин сессияларынын , жыйналыштарынын стенограммасы

15.1. Шаардык Кеңештин  сессиялары , жыйналыштары стенограммаланат.  Сессиялардын жыйналыштардын стенограммаларын жүргүзүүнү аппарат жүзөгө ашырат. Стенограмма талкуулоонун жүрүшүн чагылдырууга, сессияны, жыйналышты өткөрүүнүн күнү, убактысы, орду, күн тартиби, төрагалык кылуучунун фамилиясы жөнүндө маалыматты  камтууга    тийиш.
15.2. Стенограммада стилистикалык жана башка так  эместиктерге жол берилген учурда депутат  сессиядан, жыйналыштан кийинки жумушчу күндүн ичинде сессияга, жыйналышка төрагалык кылуучунун ысымына сын-пикирлерин жибере алат, ал талаш маселелер боюнча чечим      кабыл         алат.
Стенограмманын  түп  нускасынын ар бир барагына текстин жазылышына жооп берүүчү адам (фамилиясын жана датасын  көрсөтүү    менен)        кол    коёт.
15.3. Сеесияда, жыйналышта сүйлөнгөн сөздөрдү жазуу аппараттын тиешелүү кызматында электрондук жана басылма форматтарда сакталат жана бир жыл өткөндөн кийин архивге өткөрүлүп берилет.

 

16-Глава. Шаардык Кеңештин сессияларынын,  жыйналыштарынын

       стенограммаларына жана протоколдоруна жеткиликтүүлүк.

 

16.1. Шаардык  Кеңештин, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын ачык жыйналыштарынын, ошондой эле фракциялардын айрым жыйналыштарынын протоколдору алардын чечими боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына         жайгаштырылышы      мүмкүн.
16.2. Фракциялар, комиссиялар жана депутаттар шаардык Кеңештин сессияларынын, жыйналыштарынын стенограммаларынын жана протоколдорунун түп нускаларын эркин ала алышат.
16.3. Шаардык Кеңештин жабык сессияларынын,  жыйналыштарынын стенограммалары жана протоколдору менен таанышуу Төрага бекиткен жобого ылайык жүзөгө ашырылат.

 

17-Глава. Жыйналыштын “иш кагаздары”

17.1 Шаардык Кеңештин сессиялары,  жыйналыштары боюнча аппарат жыйналыштын  иш кагаздарын  жүргүзөт, аларга төмөндөгүлөр     кирет:

 • Сессиянын, жыйналыштын иш кагаздарына кирүүчү документтердин тизмеги;
 •  Сессиянын, жыйналыштын протоколу;
 •  Сессиянын, жыйналыштын стенограммасы;
 • Шаардык  Кеңештин чечими боюнча сессиянын,  жыйналыштын стенограммасына кирбей калган атын атап добуш   берүүнүн   натыйжалары;
 •  Сессияда, жыйналышта       каралган    документтердин долбоорлору;
 • Сессияда, жыйналышта каралган маселелер боюнча фракциялардын жана туруктуу комиссиялардын корутундулары;
 • Депутаттардын   айтылбай калган сөздөрүнүн тексттери;
 • Шаардык Кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдер боюнча фракциялардын өзгөчө пикирлери;
 • Фракциялардын жана депутаттардын жазуу жүзүндөгү суроо-талаптары жана аларга жооптор;
 • Аппарат тарабынан депутаттардын арасында таратылган башка материалдар;
 • Ошол жыйналышта каралган документтердин кабыл алынган редакциядагы тексттери
 • Сессияга, жыйналышка чакырылган адамдардын тизмеси;


17.2. Фракциялар, комиссиялар, депутаттар жана аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрү сессиянын, жыйналыштын иш кагаздары  менен таанышууга укуктуу.

17.3.Шаардык Кеңештин карамагына таандык маселелер боюнча чечимдери, мыйзамдарда башка тартип каралган учурларды кошпогондо, шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Шаардык Кеңештин чечимдери токтом түрүндө чыгарылат да, Кеңештин төрагасы тарабынан кол коюлат.

17.4. Өз ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган шаардык Кеңештин токтомдору тиешелүү аймакта турган бардык жарандар, мамлекеттик бийликтин аймактык органдары, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укуктарынын чегинде менчигинин түрүнө карабастан бардык ишканалар, уюмдар жана мекемелер тарабынан аткарылууга милдеттүү.

 

18-Глава. Токтомдун долбоорун киргизүү. Коштоочу документтер

18.1.Токтомдун долбооруна тиешелүү мекеменин же уюмдун токтомду негиздөөчү  сунушу же атайын кайрылуу        каты тиркелет.    .

18.2.Токтомдун долбооруна карата маалымдама-негиздеме берилет, ал төмөнкүлөр жөнүндө маалыматтарды     камтуусу тийиш:

 • Токтомдун долбоорунун     максаттары жана милдеттери жөнүндө;
 • токтомдун колдонулушунун мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык,  коррупциялык    кесепеттери жөнүндө;
 • токтомдун долбоорунун      мыйзамдарга ылайыктуулугу жөнүндө;
 • каржылоонун булактары     тууралуу;
   

                           19-Глава.Токтомдордун  долбоорлорун кароонун жалпы талаптары

19.1. Шаардык Кеңеш токтомдордун долбоорун  тиешелүү  жооптуу туруктуу комиссияларда  каралгандан кийин кабыл     алат.
19.2. Жооптуу туруктуу комиссия тарабынан шаардык Кеңештин кароосуна даярдалган токтомдун  долбоору жана  материалдар       Төрагага    жиберилет.
19.3. Токтомдордун долбоорлору маани маңызына жараша жалпысынан кабыл алынат.
19.4. Шаардык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жабылуучу чыгымдарды көбөйтүүнү караган токтом долбоорлору шаардык Кеңеш тарабынан Мэрия каржылоо булагын аныктагандан кийин кабыл алынат.
19.5. Токтом долбоору коштоочу документтери менен Шаардык Кеңеш тарабынан аны кароого чейин 3 күн калгандан     кечиктирбестен   депутаттарга       берилет.
19.6 Шаардык Кеңеште кабыл алынуучу  токтомдордун  долбоорлору добуш берүү  менен өткөрөт.

 
 

         20-Глава. Шаардык Кеңештин сессиясына төрагалык кылуучу

Шаардык   Кеңештин  сессиясында        төрагалык  кылуучу:
20.1.Жыйналышты ушул     Регламенттин      талаптарына       ылайык      алып барат;
20.2.Чыгып сүйлөө үчүн катталган билдирмелердин келип түшкөн тартибинде, жыйналыштын күн тартибине жана       ушул Регламенттин      талаптарына       ылайык         сөз    берет;
20.3.Каралып жаткан маселелер боюнча сунуштарды алардын келип түшкөн тартибинде добушка    коёт;
20.4. Добуш берүү жол-жобосунун башталышы жөнүндө жарыялайт жана анын натыйжаларын жарыя кылат;
20.5.Сессиялардын жыйналыштардын протоколдорунун жана стенограммаларынын жүргүзүлүшүн контролдойт, аларга     кол    коёт;
20.6.Депутаттык суроо-талаптарга        жана протоколдук       тапшырмаларга кол    коёт;
20.7.Фракциялардын  ортосунда  консультацияларды     уюштурат.


 

     21-Глава. ШаардыкКеңештин сессиясында төрагалык кылуучуга карата чектөөлөр

21.1. Чыгып сүйлөгөндөр тарабынан этика ченемдери бузулган учурда, жыйналышта төрагалык кылуучу сүйлөгөн сөздү       чечмелебестен     ага    сын-пикир айтууга         укуктуу.
21.2.Ачык добуш берүүдө төрагалык кылуучу акыркы болуп добуш берет.
21.3. Төрагалык кылуучу жыйналыштын жүрүшүндө ушул Регламенттин талаптарын үч жолу одоно бузганда, шаардык Кеңеш катышкандардын санынын көпчүлүгүнүн добушу менен кийинки жыйналышка чейин башка төрагалык кылуучуну дайындоого укуктуу.

 

 

      22-Глава. Шаардык Кеңештин  сессияларында, жыйналышында депутаттардын укуктары

                                                           жана милдеттери

22.1. Депутат шаардык Кеңештин, фракциялардын, туруктуу  жана убактылуу комиссиялардын жыйналыштарына катышууга милдеттүү.

22.2. Депутат Шаардык кеңештин сессиясына жүйөлүү себептерсиз бир жылда 2 жолу, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жана башка шаардык Кеңештин милдетүү жыйындарына бир жылда катары менен 3 жолу катышпаса депутаттык мандатынан ажырайт.

22.3.Жүйөлүү себептер деп ооруп калуу же иш сапарлар, декреттик өргүү учурлары эсептелинет. Бул себептер тийешелүү тастыктаган кагаздарды көрсөтүү менен жүйөлүү себеп болуп эсептелинет.

22.4.Шаардык Кеңештин жыйналыштарында депутаттар ушул Регламентте белгиленгендердин чектеринде     төмөнкүлөргө     укуктуу:
1)жарыш   сөзгө катышууга;
2)талкууланып жаткан маселелердин маңызы боюнча ой-пикирлерди жана сунуштарды киргизүүгө;
3)шаардык Кеңештин кароосуна көрсөтүлгөн кызмат адамдарынын талапкерликтери боюнча      пикир         айтууга;
4)ушул Регламентте белгиленген тартипте чыгып сүйлөгөндөргө суроо берүүгө;
5)маалымдамаларды берүүгө жана депутаттардын арасында шаардык Кеңештин фракцияларынын, комиссияларынын ишине  тиешелүү   материалдарды  таратууга.
6) депутаттар ушул Регламентте белгиленген башка укуктардан пайдаланууга укуктуу.

 

   23-Глава. Шаардык Кеңештин сессияларында  чыгып сүйлөөлөрдүн узактыгы

23.1. Төрагалык кылуучу катышкан депутаттардын санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен сессиянын  күн тартибине киргизилген маселени талкуулоонун, суроолорго жана жоопторго берилген убакыттын жалпы узактыгын белгилеши, чыгып сүйлөөлөрдүн убактысын узартуусу мүмкүн.

23.2. Баяндамалардын, кошумча баяндамалардын, корутунду сөздөрдүн жана башка чыгып сүйлөөлөрдүн узактыгы төмөнкүдөн ашпоосу тийиш:
1)баяндама үчүн — 15 мүнөттөн;
2) кошумча баяндама үчүн — 10 мүнөттөн;
3) жарыш сөздө сүйлөө үчүн — 5 мүнөткө чейин;
4) ар кыл маселелерде чыгып сүйлөөлөр үчүн — 3 мүнөткө чейин;
билдирүүлөр үчүн, суроолор жана аларга жооптор үчүн, сунуштар, кабарлоолор, маалымдамалар үчүн — 2 мүнөткө чейин.
5) корутунду сөз үчүн — 5 мүнөткө чейин.
Шаардык Кеңештин чечими боюнча чыгып сүйлөө үчүн фракцияларга 10 мүнөткө чейин убакыт берилиши мүмкүн.
23.3. Белгиленген убакыт аяктагандан кийин төрагалык кылуучу бул тууралуу чыгып сүйлөөчүгө  эскертет, андан кийин анын сөзүн токтотууга укуктуу.
23.4. Караштуулугунда Регламент маселелери болгон туруктуу комиссиянын төрагасы жана мүчөлөрөү маселелерди кароонун жол-жобосунун бузулганы жана ушул Регламентте белгиленген тартипке кайрылып келүү жөнүндө билдирүү менен кезексиз тартипте чыгып сүйлөөгө укуктуу.

 

                                                       24-Глава. Жарыш сөз

24.1. Төрагалык кылуучунун уруксаты жок шаардык Кеңештин жыйналышында эч ким чыгып сүйлөөгө  укуксуз.
24.2. Шаардык Кеңештин жыйналышында туруктуу жана убактылуу комиссиянын төрагасы (өкүлү), фракциянын лидери же фракция ыйгарым укук берген депутат бир эле маселе боюнча жарыш сөздөрдө экиден ашык эмес чыгып сүйлөшү  мүмкүн.
24.3. Жарыш сөзгө чыгып сүйлөөчү талкууланып жаткан маселени карманышы керек. Эгерде чыгып сүйлөөчү темадан четтеп кеткен учурда, төрагалык кылуучу эскертүү берет, ал эми талапты аткарбаган учурда – сөзүн алып коёт.
24.4. Төрагалык кылуучу жарыш сөздү токтотуу жөнүндө сунуш кабыл алганда, депутаттарга сөзгө жазылгандардын жана чыгып сүйлөгөндөрдүн саны жөнүндө маалымдайт, жазылгандардын кимиси чыгып сүйлөө ниетинен кайтпасын тактайт жана ушуну эске алуу менен жарыш сөздү токтотуу жөнүндө маселени добушка коёт.
24.5. Жарыш сөздүн токтотулушуна байланыштуу сөз сүйлөй албай калган фракциянын өкүлдөрү, депутаттар  жыйналыштын стенограммасына тиркөө үчүн сүйлөөчү сөздөрүнүн кол коюлган тексттерин Төрагага берүүгө укуктуу.

 

            25-Глава. Шаардык Кеңештин  сессиясынын жана туруктуу комиссияларынын жыйналыштарынын

                                                          өткөрүүнүн укук ченемдүүлүгү 

25.1. Шардык Кеңештин  сессиялары жана туруктуу, убактылуу комиссияларынын органдарынын жыйналышы кворум болгондо укук ченемдүү болот, мында жыйналыш мыйзамдуу, ал эми кабыл алынган чечимдер юридикалык күчкө ээ болуп          эсептелет.
25.2. Шаардык    Кеңештин,    туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйналыштарынын кворуму    шаардык    Кеңештин    депутаттарынын,      туруктуу жана убактылуу комиссиялардын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүгүнүн         катышууларын   билдирет.
25.3.Шаардык Кеңештин сессиялары, сессияга депутаттардын жалпы санынын кеминде жарымы катышса укук ченемдүү болот.

    26-глава. Бюджетти кароо жана бекитүү

26.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык шаардын бюджети, анын аткарылышы жөнүндө отчету шаардык кеңеш тарабынан бекитилет, ошондой эле бюджеттен тышкаркы фондорду пайдалануу жөнүндө маалыматты угат.

26.2. Шаардык бюджеттин долбоорун өз убагында жана сапаттуу түзүү максатында шаардык кеңеш жана анын органдары финансылык жана башка мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана юридикалык жактардан тийиштүү маалыматтарды алууга укуктуу.

Шаардык бюджеттин долбоорун түзүү үчүн тийиштүү маалыматтар өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыйт:

— жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлөрдүн ченеми;

— гранттардын болжолдуу көлөмү;

— бир бюджеттен башка бюджетке өткөрүлүп берилүүчү чыгымдардын түрү жана көлөмү;

— мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө финансылык чыгымдардын ченеми;

— минималдуу бюджеттик камсыздоонун ченеми;

— башка тийиштүү маалыматты.

Шаардык бюджеттин долбоорун алдын-ала кароо шаардык кеңештин туруктуу комиссияларында жана депутаттык фракцияларда өткөрүлөт.

26.3. Шаардык бюджеттин долбоорун кароо жана бекитүү шаардык кеңештин ачык сессияларында жана коомдук угууларда ачык жана айкын жүргүзүлөт.

26.4 Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык шаардын бюджети шаардык кеңештин депутаттарынын үчтөн экисинин катышуусунда көпчүлүк добуш менен бекитилет.

26.5. Шаардык кеңештин бюджеттин бекитилиши, аткарылышы жөнүндө токтому жана шаардык кеңештин тийиштүү жылга шаардын бюджети жөнүндө чечими массалык-маалымат каражаттарына жарыяланууга тийиш.

26.6. Эгерде бул шаардык мэриянын корутундусу боюнча бюджеттик жөнгө салууда кыйынчылыктарга алып келе турган болсо, жергиликтүү бюджетти бекитүү маселеси боюнча чечим кабыл алуу кийинки жыйналышка калтырылышы мүмкүн.

26.7. Шаардык Кеңеш тарабынан кабыл алынган жергиликтүү бюджет жөнүндө токтомго төрага тарабынын кол коюулат.

 

   III БӨЛҮМ.

 ШААРДЫК КЕЩЕШТИН ТӨРАГАСЫН ЖАНА ТӨРАГАНЫН ОРУН БАСАРЛАРЫН   ШАЙЛОО ТАРТИБИ

 

27-Глава.Төраганы шайлоо 

27.1.Шаардык Кеңештин Төрагасы шаардык Кеңештин сессиясында көпчүлүк фракциялардын депутаттарынын ичинен же көпчүлүк фракциялардын коалициясы аркылуу депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгүнүн жашыруун добушу менен жергиликтүү Кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат.

 Шаардык кеңеш өз ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө, жашыруун добуш берүү менен өзүнүн курамынан Төраганы шайлайт.

27.2. Төраганын кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү укугуна көпчүлүк коалициясы же көрсөтүү жөнүндө чечимди негиздөө менен көпчүлүктү түзгөн фракциялар ээ.

27.3. Шаардык Кеңештин төрагалыгына көрсөтүлгөн ар бир талапкер депутаттарга өзүнүн программасы менен тааныштырат жана суроолорго жооп берет.

Ар бир талапкерге сөз сүйлөө үчүн 5 мүнөткө чейин, суроо жоопко 10 мүнөт, жыйынтыктоочу сөзгө 3 мүнөт берилет. Талапкерди жактап же каршы сөз сүйлөгөндөргө 3 мүнөттөн берилет.

27.4. Талкулоо бүткөн соң төрагалык кылуучу шаардык Кеңештин сессиясында бюллетендерди пайдалануу менен жашыруун добуш берүү жол-жобосуна өтүүнү жарыялайт.

27.5. Ар бир талапкер бюллетенге киргизгенге чейин өзүнүн талапкерлигин алып салууга укуктуу.

 

27.6. Жашыруун добуш берүү үчүн бюллетенге өз талапкерлигин алып салган адамдарды кошпогондо, төрагалыкка көрсөтүлгөн бардык талапкерлер киргизилет.

27.7. Шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү добуш берген талапкер шайланган болуп эсептелет.

27.8. Эгерде Төраганы шайлоого бир талапкер катышса жана ал шайланбай калса, жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен кайра шайлоо өткөрүлөт.

27.9. Эгерде Төраганы шайлоого эки талапкер катышса жана алардын бири да добуштардын  сессияга катышкан депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушун ала албаса, жаңы талапкерликти көрсөтүү менен кайра шайоо өткөрүлөт
27.10. Эгерде Төраганы шайлоого экиден ашуун талапкер катышса, жана алардын бири да добуштардын зарыл санын алалбаса, эң көп сандагы добуш алган эки талапкердин ортосунда шайлоонун кийинки туру өткөрүлөт. Эгерде алардын бири да добуштардын зарыл санын алалбаса, жаңы талапкерди көрсөтүү менен кайра шайлоо өткөрүлөт.

 

                        28-Глава.  Шаардык Кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктары

28.1 Шаардык Кеңештин төрагасы:

1)Шаардык Кеңештин сессиясын чакырат;

2)сессияларга төрагалык кылат;

3)шаардык Кеңештин жыйналыштарында каралуучу маселелерди даярдоого жалпы жетекчиликти жүзөгө  ашырат;

4) шаардык кеңештин чечимдерине кол коет;

5)Кыргыз Республикасында жана анын чегинен тышкары шаардык Кеңештин атынан чыгат. Жогорку Кеңештин, Президент, Өкмөт, мамлекеттик бийликтин аткаруу органдары жана сот бутактары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттерин камсыз кылат;

6)Аппараттын ишине жалпы жетекчилик кылууну жана контролдоону жүзөгө ашырат;

7)шаардын мэринин же депутаттардын үчтөн биринен кем эмесинин сунушу боюнча шаардык Кеңештин кезексиз сессияларын чакырат;

8)шаардык Кеңештин  кезексиз   сессиясын  чакырат;

9)кезексиз кароого тийиш болгон маселелерди шаардык Кеңештин сессиясынын күн тартибине  киргизет;

10) шаардыкКеңештин тапшырмасын аткарат;

11)шаардык Кеңештин ишке кадыр-баркын сактоо жана коргоо боюнча чараларды көрөт;

12) шаардык Кеңештин чечимдеринин аткарылышын контролдойт;

13)шаардык Кеңештин бекитилген бюджетине жана чыгымдарынын сметасына ылайык шаардык  Кеңешке  бөлүнгөн  каражаттарды  тескейт;

14)Шаардык Кеңештин  депутаттарынын, аппарат кызматкерлеринин аброюн, кадыр баркын сактоо, коргоо боюнча чараларды көрөт.

15) шаардык Кеңештин ишин уюштуруу боюнча токтомдорду  чыгарат;

16)шаардык Кеңештин депутаттарынын иш сапарлары жөнүндө токтомдорду чыгарат жана алардын отчетун   бекитет;

17)жыйналыштар залында ирээттүүлүктү жана тартипти камсыз кылат, аларды бузуучуларга карата ушул Регламент менен  каралган таасир этүү чараларын  колдонот;

18).шаардык Кеңештин мүлкүнүн пайдаланылышын контролдоону жүзөгө  ашырат;

19)фракциялардын иши  үчүн  бирдей  шарттарды  камсыз   кылат;

20)шаардык Кеңеште жана анын карамагында турган обьекттерде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча  чараларды  көрөт;

21)шаардык Кеңештин грамоталары жана  шаардык Кеңештин башка сыйлыктары   менен   сыйлайт;

шаардык Кеңештин депутаттарын жана Аппаратынын кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктар  менен   сыйлоого   жана  атайын наамдарды ыйгарууга көрсөтөт;

22)Шаардык кеңештин төрагасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын ыйгаруу жөнүндө расмий өтүнүч жасайт.

 23)Шаардык Кеңеш тарабынан шаардык Кеңештин ишин уюштуруу боюнча ага ушул Регламентте жүктөлгөн башка ыйгарым укуктарды  жана милдеттерди аткарат.

24) Шаардык кеңештин төрагасы жана Нарын шаарынын мэри биргелешкен  буйруктарды чыгаруусу мүмкүн.

25)Төрага жылына  бир жолу шаардык Кеңештин сессиясында отчет берет.

26) Төрага шаардык Кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларында мүчө болууга  укуксуз.

27)Төрага өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарууда Конституцияны, ушул Регламентти жана  Кыргыз  Республикасынын  ченемдик укуктук актыларын  жетекчилике алат.

28) Шаардык Кеңештин төрагасы илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иштен тышкары акы төлөнүүчү башка кызмат ордун ээлөөгө укуксуз.

 

                              

                             29-Глава Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарларын шайлоо

29.1. ШаардыкКеңештин төрагасынын орун басарлары сессияда шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен депутаттардын ичинен ачык добуш берүү жолу менен шаардык Кеңештин ыйгарым укуктар мөөнөтүнө шайланат.

29.2. Төраганын орун басарларынын кызмат орундарына талапкерлерди көрсөтүү укугуна көпчүлүк жана азчылык фракциялары ээ.

29.3 Эгерде шаардык Кеңештин төрагасынын орун басарларына талапкерлер депутаттардын көпчүлүгүнүн колдоосун ала албаса, анда жаңы талкуулоо жана добуш берүү жүргүзүлө турган жаңы талапкерлер көрсөтүлөт.

29.4. Шаардык Кеңештин төрагасынын орун басарлары шайлангандыгы жөнүндө шаардык Кеңештин токтому кабыл алынат.
 

                             30-Глава. Нарын шаардык Кеңешинин төрагасынын орун басарларынын ыйгарым укуктары

30.1 ШаардыкКеңештин төрагасынын орун басары:

 • Шаардык Кеңештин төрагасынын тапшырмасын аткарат
 • Шаардык Кеңештин төрагасы жок болгон же өз милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда анын функциясын аткарат
 • Төраганынын тапшырмасы боюнча шаардык Кеңештин сессиясын алып барат..
 • Шаардык Кеңештин сессиясын өткөрүүдө  даярдыктарды  координациялайт.   
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен байланышты камсыз кылат.
 • Шаардык Кеңештеги депутаттык фракциялар, туруктуу комиссиялар арасында өз ара мамилелерди камсыздайт.
 • Төраганынын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда анын милдеттерин жаңы төрага шайланганга чейин аткарат

30.2. Шаардык Кеңештин төрагасынын орун басары өзүнүн ээлеген кызматынан, депутаттардын үчтөн биринин демилгеси боюнча, депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бошотулушу мүмкүн.

30.3.   Шаардык Кеңештин төрагасынын орун басары өзүнүн ишин, коомдук башталыштарда жүзөгө ашырат.

 

 

  31- Глава Төраганын жана анын орун  басарынын   ыйгарым  укуктарын    мөөнөтүнөн    мурда   токтотуу

31.1 Төраганын же анын орун басарларынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу төмөнкү   учурларда   жүзөгө   ашырылат:

 • Төраганын же анын орун басарынын ыйгарым  укуктарын алып  салуу (кызматтан кетиши) жөнүндө  жазуу  жүзүндө  арыз   бергенде;
 • депутаттык   ыйгарым   укуктар   токтотулганда;
 • Төраганын же Төраганын орун басарынын ыйгарым  укуктарын алып   салуу (отставка) жөнүндө жазуу жүзүндөгү арыздын текстти төрагалык кылуучу тарабынан шаардык  Кеңештин   кезексиз сессиясын чакыруу менен   жарыяланат   жана  эске  алынат.
 • Депутаттык ыйгарым укуктардын мөөнөтүнөн мурда токтотулушу  Төраганын же Төраганын орун басарынын ыйгарым укуктарынын токтошуна алып келет.
 • Өзүнүн милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда, депутаттардын үчтөн биринин же жергиликтүү кеңештин фракциясынын демилгеси боюнча, жергиликтүү кеңештин шайланган депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экисинин көпчүлүк добушу менен жергиликтүү кеңештин төрагасы ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн.

31.2 Жергиликтүү кеңештин төрагасынын орун басары өзүнүн ээлеген кызмат ордунан жергиликтүү кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бошотулушу мүмкүн.

31.3 Төраганы же Төраганын орун басарын чакыртып алуу жөнүндө маселе сессиянын күн тартибине фракциянын демилгеси боюнча киргизилип, шаардык Кеңештин  сессиясында же кезексиз сессиясында   каралышы  керек.

31.4 Төраганы же анын орун басарын чакыртып алуу жөнүндө сунуш бир эле фракция   тарабынан  жылына бир жолудан   көп   эмес   киргизилиши   мүмкүн.

31.5 Шаардык Кеңеш тарабынан Төраганы чакыртып алуу тууралуу маселени кароодо жыйналышкаТөраганын  орун басары төрагалык  кылат.

                                 

       IV  БӨЛҮМ.  ШААРДЫК  КЕЩЕШТИН  ТУРУКТУУ  ЖАНА УБАКТЫЛУУ  КОМИССИЯЛАРЫ

 

                               32-Глава . Шаардык Кеңештин туруктуу комиссиялары

32.1. Шаардык Кеңештин сессиясы туруктуу комиссиялардын тизмегин, иш багытын, сандык курамын ,түзүлүш тартибин, ишин аныктайт жана курамы боюнча токтом кабыл алат.

 

32.2. Шаардык Кеңештин туруктуу комиссиялары шаардык Кеңештин карамагына таандык маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо, ошондой эле шаардык Кеңештин чечимдерин ишке ашырууга катышуу, ушул чечимдердин ведомстволук аймакта жайгашкан мекемелер жана уюмдар тарабынан атарылышына контролдук кылуу үчүн түзүлөт.

32.3. Комиссиялардын тизмеги, алардын сандык курамы жана шайлоонун тартиби шаардык Кеңеш тарабынан аныкталат.Шаардык Кеңеш ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн ичинде зарылчылыкка жараша, жаңы туруктуу комиссияларды түзөт, мурда түзүлгөндөрүн таратат жана кайра уюштурат, алардын курамына өзгөртүүлөрдө киргизе алат.

32.4.  Шаардык   Кеңештин  туруктуу комиссиялары  5 депутаттан аз эмес сандагы курамдан депутаттардын ичинен түзүлөт. Шаардык Кеңештин туруктуу комиссияларынын курамына шаардык Кеңештин төрагасы жана анын орун басары шайланышы мүмкүн эмес.

Шаардык Кеңештин депутаты бир эле туруктуу комиссиянын мүчөсү боло алат жана комиссиялардын мүчөлөрү бирдей укуктарга ээ.

32.5.Туруктуу комиссиялар өз ичинен төрага жана төраганын орун басарын шайлайт. Комиссиялар өзүнүн ишинин негизги багыттары боюнча кичи комиссияларды түзө алышат.

32.6.Туруктуу комиссиянын жана шаардык Кеңештин төрагасынын сунушу боюнча шаардык Кеңеш туруктуу комиссиялардын курамына өзгөртүүлөрдү киргизет.

32.7.Комиссия мүчөсүнүн ыйгарым укуктары шаардык Кеңеш тарабынан анын өтүнүчү боюнча, ошондой эле ал өзүнүн милдеттерин аткарууга мүмкүндүк болбогон жагдайларга байланыштуу мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

32.8.Шаардык Кеңештин туруктуу комиссияларынын укуктары, милдеттери, аларды уюштуруунун тартиби жана туруктуу комиссиялардын иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана ушул Регламент менен белгиленет.

32.9.  Шаарды  Кеңештин   туруктуу комиссиялары өзүнүн ишине окумуштууларды, адистерди, практик кызматчыларды, дагы башка адамдарды тартууга укуктуу.

32.10.  Шаардык Кеңештин туруктуу комиссиялары өзүнүн компетенциясына таандык маселелер боюнча тиешелүү чечимдерди кабыл алат.

32.11. Шаардык Кеңештин    туруктуу комиссиялары ведомстволук аймакта жайгашкан уюмдар менен мекемелердин оперативдүү чарбачыл ишине кийлигишүүгө укуксуз.

32.12.Туруктуу комиссиялардын курамы фракциялардын лидерлеринин сунуштамалары боюнча, алардын  өкүлчүлүгүн эске алуу менен түзүлөт.

32.13.Туруктуу комиссиялар шаардык Кеңешке отчет берет.

32.14. Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиялары өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана тиешелүү аймакта жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерин жана адистерин угууга укуктуу.

 

                               33-Глава.Туруктуу комиссиялардын ыйгарым укуктары

33.1.       Шаардык Кеңештин туруктуу комиссиялары:

 • Шаардык Кеңештин кароосуна киргизилүүчү экономикалык, социалдык жана тиешелүү улуттук маданий өнүгүүгө байланышкан маселелерди даярдоого катышат.
 •  Нарын шаарынын социалдык маданий жана өндүрүштүк инфраструктурасын өнүктүрүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык негизин чыңдоо боюнча шаардык Кеңешке сунуштарды киргизет.
 • Нарын шаарын экономикалык жактан өнүктүрүүнүн жана бюджеттин пландарынын долбоорлорун, пландардын аткарылышы жана бюджеттин толтурулушу жөнүндө отчетторду алдын ала карайт, алар боюнча өздөрүнүн сын-пикирлерин даярдайт, зарылчылык туулса, аларды шаардык Кеңешке киргизет.
 •    Шаардык  Кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышына жана ушул Регламенттин талаптарынын сакталышына көзөмөлдүк кылат.

33.2.     Шаардык Кеңештин туруктуу комиссиялары менчиктин түрүнө карабастан өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана тиешелүү аймакта жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерин жана адистердин билдирүүсүн угууга укуктуу.

 

                               34-Глава. Туруктуу комиссиялардын жыйналыштары

34.1.Туруктуу комиссиялардын жыйналыштары комиссиялардыниш планына ылайык өткөрүлөт.

34.2. Туруктуу комиссиянын мүчөлөрү туруктуу комиссиянын жыйналыштарына катышууга милдеттүү.

34.3. Депутат бир гана туруктуу комиссиянын мүчөсү болууга укуктуу.

34.4.Туруктуу комиссиянын жыйналышы анын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү катышканда укук ченемдүү болот.Туруктуу комиссия чечимди комиссиянын катышкан мүчөлөрүнүн санынын көпчүлүгү менен кабыл алынат.

34.5.Эгерде каралуучу маселелердин мүнөзү жабык жыйналыш өткөрүүнү талап кылбаса, туруктуу комиссиянын жыйналышы ачык өткөрүлөт. Жабык жыйналышка комиссия тарабынан чакырылган адамдар катышууга укуктуу.

34.6.Туруктуу комиссиянын ачык жыйналышына эксперттер, кызыктар адамдар, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары катышууга укуктуу.

34.7. Туруктуу комиссиялардын жыйналыштарына кеңеш берүүчү добуш укугу менен ушул комиссияларга мүчө болуп эсептелбеген депутаттар катыша алат.

34.8. Бир нече туруктуу комисииялардын карамагына кирген маселелер комиссиялардын демилгеси боюнча, ошондой эле шаардык Кеңештин төрагасынын тапшырмасы боюнча комиссиялар тарабынан даярдалат жана бирге каралат.

34.9.Туруктуу комиссиялардын бардык мүчөлөрү бирдей укуктардан пайдаланышат.

                                    35-Глава  Туруктуу комиссиялардын биргелешкен жыйналыштары

35.1.Бир нече туруктуу комиссияларга таандык болгон маселелер боюнча биргелешкен жыйналыштар өткөрүлүшү   мүмкүн.

35.2. Биргелешкен жыйналыштарда туруктуу комиссиялар ар бир туруктуу комиссиянын катышкан мүчөлөрүнүн санынын добуштарынын көпчүлүгү менен биргелешкен чечимдерди кабыл алышы мүмкүн, аларга төрагалар, ал эми алар болбогондо орун басарлар кол коет. Туруктуу комиссиялар ортосунда пикир келишпестиктер болгондо чечим катышкан туруктуу комиссиялардын депутаттарынын көпчүлүгүнүн добушу менен   кабыл  алынат.

35.3.Биргелешкен жыйналыш туруктуу комиссиялар үчүн белгиленген тартипке ылайык  жүргүзүлөт.

 

                            

    36- Глава. Туруктуу комиссиялардын төрагаларын жана орун басарларын шайлоонун тартиби

36.1. Туруктуу комиссиянын мүчөлөрү өзүлөрүнүн ичинен ачык же жабык добуш берүү аркылуу комиссиянын төрагасын жана орун басарын шайлашат жана туруктуу комиссиялардын жыйналыштарынын протоколдору  шаардык Кеңештин сессиясында бекитилет. Шайлоого катышкан депутаттардын көпчүлүк добушун алган талапкерлер, туруктуу комиссиянын төрага жана орун басарлыгына шайланган болуп эсептелет.

 36.2.Эгерде туруктуу комиссиянын мүчөлөрү тарабынан шайланган комиссиянын төрагасы жана орун басары, шаардык Кеңеште бекитилбей калса, комиссия кайрадан шаардык Кеңештин кароосуна экинчи жолу  талапкерлерди сунуштайт .

36.3.    Караштуулугунда   бюджет жана мыйзамдуулук маселелери болгон туруктуу комиссиялардын төрагалары шаардык Кеңештеги азчылык фракциялардын өкүлдөрүнүн ичинен шайланат

                                37-Глава. Туруктуу комиссиянын төрагасынын жана орун басарынын ыйгарым укуктары

1.Туруктуу комиссиянын ишин жетектейт;

2.Туруктуу комиссиянын мүчөлөрүнүн арасында милдеттерди бөлүштүрөт;

3.Туруктуу комиссиянын жыйналышынын күн тартибинин долбоорун түзөт;

 1. Туруктуу комиссиянын жыйналыштарына төрагалык кылат;
 2. Туруктуу комиссиянын документтерине кол коёт;
 3. Ушул Регламентте каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат

 7.Туруктуу комиссиянын төрагасы жок болгондо же өз милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда анын укук милдеттерин туруктуу комиссиянын орун басары аткарат.

 

38-Глава. Убактылуу комиссиялар

 

1.Шаардык Кеңеш айрым маселелерди иликтөө жана териштирүүлөрдү жүргүзүү үчүн убактылуу комиссияларды (мындан                ары–комиссиялар)       түзөт.
2. Комиссия түзүү жөнүндө сунушту фракциялар же туруктуу комиссиялар киргизүүгө укуктуу.
3. Фракциялардын сунушу боюнча, алардын  шаардык Кеңештеги өкүлчүлүгүнүн тең салмактуулугун эске алуу менен   курамы      5       депутаттан кем    эмес  болгон         комиссия    түзүлөт.
4.Комиссия         түзүү          жөнүндө     токтом       төмөнкүлөрдү     камтыйт:
— комиссиянын    аталышын;
-комиссия кароо үчүн түзүлгөн    максаттарды, милдеттерди, маселелердин чөйрөсүн;
жеке  курамын;
—  анын       иштөө         мөөнөтүн;
-иштин       натыйжалары     жөнүндө     баяндама   берүүнүн   мөөнөтүн;
-комиссиянын уюштуруу жана материалдык-техникалык камсыз кылуу маселелерин.
5. Комиссиянын иштөө мөөнөтү ал түзүлгөн күндөн тартып 10 күндөн  ашышы мүмкүн эмес. Комиссиянын  иштөө  мөөнөтүн узартуу жөнүндө чечим шаардык Кеңеш тарабынан кабыл алынат.
6. Шаардык        Кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин 1ай калганда комиссия       түзүүгө жол        берилбейт.
7. Кызыкчылыктардын карама-каршылыгы болгондо депутат комиссиянын курамы шайланганга чейин өз талапкерлигин    алып коюуну      билдирүүгө         милдеттүү.
8. Эгерде комиссиянын  ишинин жүрүшүндө депутатта кызыкчылыктардын карама-каршылыгы пайда болсо, ал комиссиянын курамынан чыгуу жөнүндө арызын комиссиянын төрагасына берүүгө милдеттүү, бул жөнүндө фракциянын   лидерине         билдирет.
9. Комиссиянын чыгып кеткен мүчөсүнүн ордун ээлөө ошол эле фракциянын өкүлдөрүнүн ичинен жүзөгө ашырылат.

10.  Төмөнкүлөр комиссиянын төрагасы жана анын орун басары болуп шайланышы мүмкүн эмес:

1) туруктуу комиссиянын  төрагалары;

2) бир  фракциянын  мүчөлөрү.

 

39-Глава. Туруктуу комиссиянын төрагасынын жана  орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу

1. Туруктуу  комиссиянын төрагасынын жана төрагасынын орун басарынын ыйгарым укуктарын алып салуу жөнүндө өздөрү жазуу жүзүндө арыз бергенде (кызматтан кетиши);
2.депутаттык ыйгарым укуктары токтотулганда;
3. Шаардык Кеңеш чакыртып алганда.
4. Туруктуу  комиссиянын төрагасынын же төрагасынын орун басарынын ыйгарым укуктарын алып салуу  жөнүндө жазуу жүзүндөгү арыздын тексти төрагалык кылуучу тарабынан шаардык Кеңештин жыйналышында жарыяланат жана эске алынат.
5. Депутаттык ыйгарым укуктардын мөөнөтүнөн мурда токтотулушу туруктуу  комиссиянын төрагасынын же төрагасынын орун басарынын ыйгарым укуктарынын токтотулушуна алып келет.
6. Туруктуу  комиссиянын төрагасын, төрагасынын орун басарын чакыртып алуу жөнүндө маселе жыйналыштын күн тартибине фракциянын демилгеси боюнча, шаардык Кеңештин чечими менен киргизилет жана тиешелүү арыз берген күндөн кийин беш күндөн кечиктирбестен каралышы керек.
7. Шаардык Кеңештин туруктуу  комиссиянын төрагасын, төраганын орун басарын чакыртып алуу жөнүндө токтому катышкандардын санынын көпчүлүгүнүн, добушу менен кабыл алынат.

                              

                      V БӨЛҮМ. ДЕПУТАТТЫК ФРАКЦИЯЛАР.

 

                               40-Глава. Депутаттык фракция

40.1. Депутаттык фракция  (мындан ары – фракция) — тизме боюнча бир саясий партиядан шайланган шаардык Кеңештин   депутаттарынын   бирикмеси.
Фракция өзүнүн курамына башка партиялардан өткөн депутаттарды кошууга укуксуз.
40.2. Фракция анын түзүлгөнү, аталышы, курамынын тизмеси, лидеринин фамилиясы жана фракциянын башка жетекчилери жөнүндө жарыяланган учурдан тартып расмий статуска ээ болот.
40.3. Мөөнөтүнөн мурда кеткен депутаттын ордуна келген депутат, мандат алган учурдан тартып тиешелүү фракциянын      мүчөсү       болуп         калат.
40.4. Бир саясий партиядан шайланган депутаттын ошол эле партиянын фракциясына кирүүдөн баш тартуусуна жол берилбейт.
40.5.Фракция      ушул Регламенттин      негизинде  ишти жүзөгө       ашырат.
40.6. Фракция алар боюнча саясий көз карашын аныктоо үчүн шаардык Кеңеш карай турган маселелерди алдын ала кароого укуктуу. Фракция кароонун натыйжалары боюнча фракция мүчөлөрү үчүн милдеттүү чечим кабыл алат. Фракция ушул Регламентте белгиленген тартипте, өз мүчөлөрүнө түзөтүүлөрдү киргизүү жана жарыялоо үчүн ыйгарым     укуктарды берүүгө      укуктуу.
40.7. Партиянын ишинин токтотулушу же токтотулуп турушу шаардык Кеңештеги анын фракциясынын укуктук абалына таасирин тийгизбейт.

40.8.Фракциянын иши төмөнкү учурларда токтотулат:

 •  Шаардык Кеңештин ыйгарым укуктары токтогондо;
 •   Шаардык Кеңеш өзүн өзү таратканда.

 

            41-Глава. Фракциянын жетекчилиги

41.1.Фракцияны ал шайлаган лидер жетектейт.
41.2. Фракция лидеринин ыйгарым укуктары:
1) Шаардык Кеңеште жана анын чегинен тышкары фракциянын атынан чыгат;
2) фракциянын ишин уюштурат жана координациялайт;
3) фракциянын чечимдерине кол коёт;
4) ички фракциялык тартипти контролдоону жүзөгө ашырат;
5) фракциянын чечими боюнча шаардык Кеңештин түзүмдөрүнө ( коммиссияга ) талапкерлерди сунуш кылат;


6) фракциянын чечимдеринин аткарылышын контролдойт;
7) фракциянын чечими боюнча жыйналышта талкууланып жаткан маселе боюнча анын саясий көз карашын жарыялайт;
8) фракциянын чечими боюнча жыйналышта фракциянын коалицияга киргени жөнүндө жарыялайт;
9) шаардык Кеңештин жетекчилиги жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү администрациялар менен фракциянын өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат;
10) эсептөө комиссиясынын курамына өкүлдөрдү сунуш кылат;
11) шаардык Кеңештин, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйналыштарына, ошондой эле шаардык Кеңештин иш-чараларына фракциянын мүчөлөрүнүн катышуусун камсыз кылат;
12) ушул Регламентке жана фракциянын Жобосуна ылайык   башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.
13). Фракциянын лидери Төраганын, Төраганын орун басарларынын, туруктуу комиссиянын төрагасынын жана төраганын орун басарынын кызмат орундарын бир учурда ээлей албайт.

   

   42-Глава. Фракциянын укуктары


1) шаардык Кеңеш карап жаткан маселелер боюнча саясий көз карашын билдирүүгө;
2)башка     фракциялар        менен         коалицияга         биригүүгө;
3)Төрагага шаардык Кеңештин кезексиз жыйналышын чакыруу жөнүндө сунуш киргизүүгө;
4) фракциянын өкүлү фракциянын атынан билдирүүлөрдү, баяндамаларды, кошумча баяндамаларды, билдирмелер жана сунуштар        менен         чыгып        сүйлөөгө;
5) башка фракциялар менен биргелешкен жыйналыштарга катышууга, фракциянын жыйналышына кызыкдар адамдарды  чакырууга,  эксперттер жана адистер      менен         кеңешүүгө;
6)шаардык Кеңештин ар жылдык жумуш планы боюнча сунуштарды киргизүүгө;
7) шаардык Кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын курамына фракция мүчөлөрүнүн талапкерлигин сунуш       кылууга     жана аларды      чакыртып  алуу         боюнча      сунуштарды       киргизүүгө;
8) шаардык Кеңештин ыйгарым укуктарына таандык болгон кызмат адамдарын шайлоо, бошотуу, бекитүү, жактыруу, макулдук берүү,       дайындоо боюнча сунуштарды         киргизүүгө;
9) айрым маселелерди иликтөө боюнча жумушчу топторун түзүү боюнча сунуштарды киргизүүгө;
10) шаардык Кеңештин жыйналышынын протоколуна киргизүү үчүн кандай гана болбосун талкууланып жаткан маселе   боюнча      фракциянын        өзгөчө        пикирин           берүүгө;
11) фракциянын материалдарын жана документтерин жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого;
12) фракция мүчөлөрүнүн аракеттерине шайлоочулардын кайрылууларын кароого жана фракциялык тартипти чыңдоо максатында     зарыл         чараларды көрүүгө;
13) өзүнүн өкүлүн туруктуу жана убактылуу комиссиянын төрагасынын же төраганын орун басарынын кызмат ордунан чакыртып  алууга;
14) Кыргыз Республикасынын жана ушул Регламентте каралган башка укуктарды жүзөгө ашырууга.
15) Фракциялардын мыйзамда жана ушул Регламентте кепилденген укуктары  көпчүлүк фракциялары  тарабынан чектелиши мүмкүн эмес.

 

43-Глава. Фракциялардын коалициясы жана анын  укуктары

43.1.Фракциялардын коалициясы (мындан ары – коалиция) ишин коалициялык макулдашуунун жана фракциялардын жоболорунун негизинде жүзөгө ашыруучу фракциялардын ыктыярдуу бирикмеси болуп саналат.
43.2.Фракциялар  көпчүлүктүн коалициясына же азчылык фракциялардын коалициясына биригүүгө укуктуу.
43.3. Коалициялык макулдашууда төмөнкүлөр чагылдырылышы мүмкүн:
1) коалицияны түзүүнүн негизи болуп калган, макулдашылган саясий көз караштар;
2) коалициянын саясий багытталгандыгы;
3) коалициянын иш принциптери;
4) коалициянын чечимдерди кабыл алуу тартиби;
5) коалициянын ишин токтотуу шарттары.
3. Коалициялык макулдашууга фракциялардын коалицияга кирүү жөнүндө чечимдери жана алар кабыл алынган жыйындардын протоколдору тиркелет.

43.4. Коалициянын атынан, эгерде бул коалициялык макулдашууда аныкталса, коалицияга кирген фракциялардын лидерлери же болбосо коалициянын жетекчиси чыгат.
43.5. Шаардык Кеңештин  сессиясында уюшулганын  жарыялаган учурдан тартып, коалиция расмий статуска ээ болот.
43.6. Төмөнкү учурдан тартып коалиция өз ишин токтотот:
1) фракция же фракциялар өзүн андан чыкканын жарыялагандыгынын натыйжасында же коалициялык  көпчүлүктүн статусу жоюлганда;
2)  коалициянын жетекчиси же ыйгарым укуктуу өкүлү коалициянын таратылышы жөнүндө  расмий жарыялаганда.
                                        

                                          

                                44-Глава. Шаардык Кеңештеги көпчүлүк жана азчылык фракциялары

44.1. Депутаттык мандаттардын теңинен көбүнө ээ болгон фракция же фракциялардын коалициясы Шаардык Кеңеште көпчүлүк болуп эсептелет.
44.2. Көпчүлүктүн коалициясына кирбеген фракция же фракциялар шаардык Кеңештеги азчылыкты түзөт.
44.3. Шаардык Кеңештеги азчылыктын фракциясы же фракциялары өзүн оппозиция катары жарыялоого укуктуу.

       

  45-Глава. Шаардык Кеңештеги оппозиция (азчылык фракциясы)

45.1. Шаардык кеңештеги азчылыкты түзгөн жанашаарлык Кеңештин жыйналышында өзүнүн оппозициясы жөнүндө жарыялаган фракция, фракциялар же алардын коалициясы шаардык Кеңештеги оппозиция болуп саналат.
45.2. Фракция, фракциялар же алардын коалициясы шаардыкКеңештин жыйналышында  оппозиция статусунан баш тартканы тууралуу же шаардык Кеңештеги көпчүлүктүн коалициясынын курамына киргени жөнүндө расмий жарыялаган учурдан тартып, шаардык Кеңештеги оппозиция статусун жоготот

 

 46-Глава. Шаардык Кеңештеги оппозициянын укуктары

 

   Шаардык   Кеңештин оппозициясы төмөндөгүлөргө      укуктуу:
46.1   Төраганын         орун басарынын кызмат       ордуна талапкер болууга     жана         шайланууга;
46.2 Шаардык  Кеңештин бюджет жана мыйзамдуулукмаселелери боюнча туруктуу комиссияларынын төрагаларынын, ошондой эле башка комиссияларынын төрагаларынын орун басарларынын кызмат орундарына;
46.3 мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына тең жеткиликтүүлүккө;

46.4 Шаардык Кеңештеги оппозициянын ушул беренеде кепилденген укуктарын чектөөгө жол берилбейт.

 

                                              

                                                                    VI  БӨЛҮМ .

ДОБУШ  БЕРҮҮНҮН   ЖАНА  ЧЕЧИМДЕРДИ  КАБЫЛ  АЛУУНУН  ТАРТИБИ                                        

 

47- Глава. Добуш берүү жана анын түрлөрү

47.1. Шардык Кеңеш чечимдерди добуш берүүнүн төмөнкү түрлөрүнүн негизинде кабыл алат:

 • ачык добуш        берүү;
 • бюллетендерди   пайдалануу         менен         жашыруун добуш        берүү.
  47.2.Добуш берүү төмөнкүдөй      жүргүзүлөт:
  — эгерде бир эле убакта бир нече кызмат ордуна бир нече адамдар шайланып жатса, бирдиктүү тизме          боюнча;
  — эгерде бир адам шайланып жатса жана бирден көп эмес талапкер көрсөтүлсө бир турда.
  47.3.Депутат добуш берүү   укугун       жеке өзү     жүзөгө       ашырат.
  47.4. Эч кимдин добуш берүүнү үзгүлтүккө учуратууга укугу жок.

 

48-Глава. Ачык добуш берүү

48.1. ШаардыкКеңештин жыйналышында ачык добуш берүү депутаттар кол көтөрүү менен өткөрүлөт.
48.2. Ачык добуш берүүнү өткөрүүдө эсептөө комиссиясы тарабынандобуш берген депутаттарды белгилөө, жазуу камсыз  кылынат.
                                             49-Глава. Жашыруун добуш берүү      

49.1. Жашыруун добуш берүү бюллетендерди пайдалануу менен өткөрүлөт.
49.2. Бюллетендерди пайдалануу менен жашыруун добуш берүү, эгерде шаардык Кеңеш тарабынан башкача белгиленбесе,добуш берүү башталган учурдан баштап 30 мүнөттүн ичинде өткөрүлөт.
49.3. Бюллетендерди пайдалануу менен жашыруун добуш берүүнү бюллетендерди толтуруу жолу менен ар бир депутаттын жеке өзү жүзөгө ашырат, бюллетень депутаттардын тизмесине ылайык ар бир депутатка берилет жана депутаттын эрк-ниетин билдирүүнүн жашыруундуулугун камсыз кылган атайын кабинада толтурулат жана эсептөө комиссиясы чаптаган добуш берүү    үчүн даярдалган          урнага       ташталат.
49.4. Бюллетендерди пайдалануу менен жашыруун добуш берүүнүн натыйжалары кошумча бекитүүнү талап кылбайт. Шаардык Кеңештин тиешелүү актысына кошумча добуш берилбестен эле жыйналышка төрагалык кылуучу тарабынан кол коюлат.

 

     50-Глава. Шаардык Кеңештин эсептөө комиссиясынын иши

50.1.Эсептөө       комиссиясы:

 • бюллетендердин формасын белгилейт жана алардын шайланган депутаттарынын санына ылайык санда даярдалышын    контролдойт;
 • депутаттарга      бюллетендерди   өзүнө          кол    койдуруп   берет;
 • добуш        берүүнү даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылат;
 • бюллетендерди   берүү аяктагандан кийин, калгандарын жок кылат;
 • добуш        берүүнүн убактысын белгилейт;
 • добуш берүүнүн жүрүшүндө келип чыгуучу карама-каршылыктарды жана талаштарды чечет;
 • урнаны      ачууну жана добуштарды эсептөөнү жүзөгө ашырат;
 • добуш берүүнүн натыйжаларын, анын ичинде даярдалган, берилген, жок кылынган, анык, анык эмес бюллетендердин жалпы санын, ошондой эле добуштарды эсептөөнүн натыйжасын жарыя кылуу менен шаардык Кеңешке берет.


50.2. Добуштарды эсептөөдө белгиленбеген формадагы бюллетендер, ошондой эле депутаттардын эрк-ниетин аныктоого мүмкүн болбогон бюллетендер       анык эмес деп         эсептелет.
50.3. Урнаны ачуу жана бюллетендер боюнча добуштарды эсептөө жыйналыштар залында ачык түрдө эсептөө комиссиясы тарабынан жүзөгө     ашырылат.
50.4 Добуш берүүнүн натыйжаларын эсептөө комиссиясы протоколго чагылдырат, ага катышып жаткан комиссия мүчөлөрү  кол      коёт.
Комиссия мүчөлөрүнүн бири протоколго макул эмес болгон учурда, ал жазуу түрүндө өзгөчө пикирин билдирет, ал протоколго тиркелип, жыйналышта жарыя  кылынат.
50.5. Шаардык Кеңештин депутаттары эсептөө комиссиясынын ишинин жүрүшүнө кийлигишүү укугусуз жашыруун добуш берүүнүн натыйжаларын эсептөөдө катышып турушу мүмкүн.

 

                VII БӨЛҮМ.

             ДЕПУТАТТАРДЫН   ШАЙЛООЧУЛАР  МЕНЕН БОЛГОН  БАЙЛАНЫШЫ.    

                                   ДЕПУТАТТЫК СУРОО ТАЛАП

 

                                  51-Глава. Депутаттык суроо-талап

51.1. Депутат жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына,Нарын шаарынын аймагында жайгашкан мамлекеттик менчиктин үлүшү бар, республикалык же шаардык бюджеттен каржылоо алган же мамлекеттик органдын функцияларын же функцияларынын бир бөлүгүн жүзөгө ашырган уюмдарга, мекемелерге, фонддорго, алардын кызмат адамдарына, алардын компентенциясына кирген маселелер боюнча депутаттык суроо-талаптарды жөнөтүүгө укуктуу.
51.2. Депутаттык суроо-талаптарда жеке мүнөздөгү же юридикалык мүнөздөгү кеңештерди берүүнү талап кылуучу, ошондой эле  айыптоону же мазактоону камтыган маселелерге жол берилбейт.
51.3. Көзөмөл органдарынын кызмат адамдарына, алардын өндүрүшүндө турган дайындуу иштер жана материалдар боюнча даректелген депутаттык суроо-талаптар, ушул органдардын жана адамдардын өз алдынчалыгын жана көз карандысыздыгын эске алуу менен жүзөгө ашырылууга тийиш.
51.4. Депутат суроо-талап менен кайрылган ар бир орган же кызмат адамы, бир айлык мөөнөттө, жазуу жүзүндө жеке  өзү жооп берүүгө милдеттүү.
51.5. Депутаттардын жергиликтүү бийлик органдарына жана алардын кызмат адамдарына карата шаардык Кеңештин жыйналышы учурунда жазуу жүзүндө же оозеки айтылган суроо-талаптары стенограмманын негизинде жол-жоболоштурулат, депутаттын өзү тарабынан кол коюлат жана аппарат тарабынан тиешелүү органдарга жөнөтүлөт.
Депутаттык суроо-талаптар атайын бланкта жол-жоболоштурулат жана аппарат тарабынан шаардык Кеңештин депутаттарына жеткиликтүү болгон депутаттык суроо-талаптардын жана аларга жооптордун бирдиктүү реестринде каттоого алынат.

                 52-Глава.    Шайлоочулар   менен         иштөөнүн тартиби
52.1. Депутаттардын шайлоочулар менен иштөө тартиби, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга кайрылуу жол-жобосу, депутаттын өкүлчүлүк ишинин кепилдигинин маселелери, ошондой эле депутаттын статусу жөнүндө мыйзам жана ушул Регламент менен аныкталат.
52.2. Фракция шайлоочулар менен иштөө боюнча өзүнүн мүчөлөрүнүн ишин жана төмөнкү маселелер боюнча шаардык Кеңештин депутаттарынын өкүлчүлүк функцияларын аткарууну уюштурат:
1) фракциянын дарегине келип түшкөн кайрылуулардын, сунуштардын, арыздардын өз учурунда, обүективдүү жана толук каралышы, алар боюнча зарыл чаралардын кабыл алынышы жөнүндө жана бул маселелер боюнча шаардык Кеңештин         туруктуу         комиссиялары    менен         өз      ара    аракеттенүү;
2) ошол фракциянын дарегине шайлоочулар кайрылганда, фракциянын мүчөсү болуп саналган депутаттын шайлоочуларды   өзү    кабыл         алуусу;
3) депутаттын дарегине келип түшкөн кайрылуулар боюнча маселелерди чечүүдө өз учурунда, обүективдүү жана толук кароо жана алар боюнча зарыл чараларды кабыл алуу максатында депутатка көмөк көрсөтүү;
4) фракция мүчөлөрүнүн демилгеси жана катышуусу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, саясий партиялардын, коммерциялык эмес уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен чогулуштарды, конференцияларды, жолугушууларды жана башка иш-чараларды өткөрүү;
6) жеке депутаттын жана фракциянын атына келип түшкөн кайрылууларды жалпылоо жана талдоо;
7) фракциянын катышуусу менен өткөрүлгөн өкүлчүлүк функцияларды аткарууга багытталган иш-чараларды жалпылоо  жана талдоо;
8) жарандардын кайрылуусу менен иштөөнүн жана шаардык Кеңештеги фракциялардын иштеринин абалы жөнүндө шайлоочуларды  жана жалпыга    маалымдоо         каражаттарын    маалымдоого укуктуу.

 

                                                                        

 

 

 

                    VIII БӨЛҮМ.     НАРЫН ШААРЫНЫН МЭРИН ШАЙЛОО

                               53-Глава. Шаардын мэрине коюлуучу талаптар

53.1.Жогорку билими жана мамлекеттик же болбосо муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш стажы, же болбосо билим берүүнүн, саламаттык сактоонун мамлекеттик мекемелеринде же уюмдардын, мекемелердин жана жеке менчик чарбачыл субькттердин жетекчилик кызматтарында 5 жылдан кем эмес иш стажысы бар, аракетке жөндөмдүү Кыргыз Республикасынын жараны шаардын мэри боло алат.

53.2 Кылмыш жазагандыгы үчүн соттуулугу бар, анысы Мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган жана алына элек Кыргыз Республикасынын жараны мэр боло албайт.

 

                            54-Глава. Шаардын мэрин кызмат ордуна шайлоонун жана андан бошотуунун тартиби

54.1.Нарын шаарынын мэри шаардык Кеңеш тарабынан анын чакырылган мөөнөтүнө шайланат.

54.2. Мэрдин кызмат ордуна талапкерликти көрсөтүүгө шаардык Кеңештин фракцияларынын жана Премьер-министирдин укугу бар.

54.3. Шаардын мэрин шайлоо жаңы шайланган шаардык Кеңештин биринчи жыйналышынын күнүнөн тартып 10 календардык күндөн кечиктирилбестен Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан дайындалат.

         Шаардын мэри ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы бош орун түзүлгөн күндөн тартып  10 календардык күндөн кечиктирилбестен шаардын мэрин шайлоону дайындайт.

Шаардын мэри шаардык Кеңештин чакыруу мөөнөтү аяктаганга чейин 90 калндардык күн калганда ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учрда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи жыйналышы өткөнгө чейин шаардын мэрин шайлоо дайындалбайт.

        Шаардын мэрин шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо дайындалган күндөн тартып 20 календардык күндөн кечиктирилбестен өткөрүлөт.

54.4.    Шаардын мэрин шайлоо шаардык Кеңештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш берүү жолу менен жүзөөгө ашырылат. Эгерде ага шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экиси катышса, шаардын мэрин шайлоо өткөрүлдү деп эсептелет.

         Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шаардын мэрине шайланды деп эсептелинет.

54.5. Эгерде катталган талапкер, депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, кайра шайлоо өткөрүлөт.

54.6. Эгерде шаардын мэринин кызмат ордуна бир нече талапкер катталса, ушул Регламенттин  27-главасында (төраганы шайлоо тартибинде) көрсөтүлгөн тартип боюнча шайлоо өткөрүлөт.

54.7. Эгерде добуш берүү күнүнө карата бир да талапкер катталбаса же болбосо катталган талапкерлер шайлоого катышуудан баш тартса, кайра шайлоо өткөрүлөт.

 

 • Борбордук шайлоо комиссиясы шаардын мэрин шайланбай калган күндөн тартып 3 календардык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт.
 • Жаңы талапкерликтерди көрсөтүү менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шалоо дайындалган күндөн тартып 15 календардык күндөн кечиктирбестен өткөрүлөт.
 • Эгерде кворумдун жоктугунан шайлоо болбой калган учурда, борбордук шайлоо комиссиясы 3 календардык күндүн ичинде кайра шайлоо дайындайт. Мындай учурда кайра шайлоо мурда катталган талапкерлер боюнча өткөрүлөт.

54.8. Шаардык Кеңештин депутаттары тарабынан шаардын мэри белгиленген мөөнөттө шайланбаган учурда, Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Президент шаардык Кеңешти таратууну жүзөгө ашырат.

 

                         55-Глава. Шаардын мэрине ишенбөөчүлүк көрсөтүү

55.1.Шаардын мэрине ишенбөөчүүлүк көрсөтүү шаардык Кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси менен өткөрүлөт.

55.2. Шаардын мэрине шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын учтөн экисинин добушу менен ишенбөөчүлүк көрсөтүлөт.

55.3.Шаардын мэрине Шаардык Кеңеш тарабынан ишенбестик көрсөтүлгөн учурда Премьер-министр аны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу же шаардык кеңештин чечимине макул болбоо жөнүндө чечим кабыл алат.

55.4.Шаардык Кеңештин депутаттары тарабынан шаардын мэрине кайра ишенбестик билдирилген учурда Премьер-министр аны кызмат ордунан үч айдын ичинде бошотуу жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.

 

 IX БӨЛҮМ.

 КЕЩЕШТИН  КӨЗӨМӨЛДҮК  ЖҮРГҮЗҮҮ  БОЮНЧА  ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫНЫН  ИШКЕ АШЫРЫЛЫШЫ

56-Глава. Шаардык Кеңештин чечимдеринин аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырууда туруктуу комисиялардын  укуктары

56.1Өздөрүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу максатында туруктуу комиссияларшаардык Кеңештин чечимдерин бузуу же болбосо аткарбоо фактылары боюнча, ошондой эле шаардын кызыкчылыгындагы жана коомдук мааниге ээ башка маселелер боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына жана алардын кызмат адамдарына кайрылууга укуктуу.
56.2.Шаардык Кеңештин чечимдеринин аткарылышын текшерүүдө туруктуу комиссиялар өздөрү жүргүзүп жаткан иш-чараларга катышууга контролдоо-көзөмөлдөө функциялары берилген мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн, ошондой эле мамлекеттик эмес аудитордук кызматтардын өкүлдөрүн жана айрым адистерди тартууга укуктуу.
56.3. Туруктуу комиссияларшаардык бюджеттен каржылоо алган жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана шаардын аймагында жайгашкан мамлекеттик органдардан жана уюмдардан же мамлекеттик органдын функцияларын же болбосо функцияларынын бир бөлүгүн жүзөгө ашырган, мамлекеттик менчиктин үлүшү бар ишканалардан, мекемелерден, уюмдардан документтерди жана материалдарды суратып алууга, ошондой эле алардын кызмат адамдарын      жыйналыштарга чакырууга укуктуу.
56.4.Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, менчигинин түрүнө карабастан ишканалар, мекемелер, уюмдар жана алардын кызмат адамдары туруктуу комиссияларга алар сураткан документтерди, материалдарды, маалыматтарды       берүүгө         милдеттүү.
56.5 Суралган документтердин жана материалдардын түп нускалары же жооптуу адам тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү шаардык Кеңештин туруктуу комиссияларына бир айдан ашпаган мөөнөттө берилиши керек.

57-глава  Шаардык Кеңеш тарабынан  жылдык отчетторду кароо

57.1.Шаардык    Кеңеш        төмөнкүлөрдүн   ар     жылдык     отчетторун          угат:                                                                                                       1)шаардык бюджеттин аткарылышы тууралуу Мэриядан — жарым жылдык, бир жылдык ;                                                    2)мэриянын        иши  жөнүндө     Мэрден-  февраль        айынын      ичинде;                                                                                                     57.2. Отчеттор, аларды шаардык Кеңештин жыйналышында кароого 10 жумушчу күндөн кечиктирбестен туруктуу комиссияларга        жөнөтүлөт.                                                                                                                                                                               57.3. Ар жылдык отчетторду кароодо туруктуу комиссиялардын төрагаларына жана фракциялардын лидерлерине чыгып     сүйлөө        үчүн убакыт       берилет.                                                                                                                                                          57.4. Шаардык Кеңеш  шаардын аймагында муниципалдык жана мамлекеттик органдардын бөлүмдөрүнүн  же кызмат адамдын ишин баалоо менен отчетторду бекитүү тууралуу токтомду  депутаттардын жалпы санынын  көпчүлүгүнүн,  добушу менен кабыл алат.

 

58-Глава. Социалдык-экономикалык өнүгүүнүн жалпы  мамлекеттик

                  Программаларын кароонун жана бекитүүнүн  тартиби

 

58.1. Социалдык-экономикалык өнүгүүнүн жалпы мамлекеттик программаларынын (экономикалык, социалдык, илимий-техникалык жана маданий) долбоорлору шаардык Мэрия тарабынан шаардык Кеңешке сунушталат.   Шаардын Мэри жаңы шайланган Кеңештин чакырылышы үчүн 4 жылдык  мөөнөткө   Мэриянын ишинин программасынын долбоорун     үч айдан  кечиктирбестен шаардык Кеңешке сунуштайт .

Шаардык мэрия 4 жылдык   долбоорду аткарууга карата   жыл сайын жылдык иш план кабыл алуу менен шаардык Кеңешке сунуштайт.

 

58.2. Төрага социалдык-экономикалык өнүгүүнүн жалпы мамлекеттик программаларын алдын ала кароо жана жооптуу убактылуу комиссияны аныктоо менен алар боюнча корутундуларды даярдоо үчүн фракцияларга жана туруктуу комиссияларга жөнөтөт.

 

X.БӨЛҮМ.    

 ШААРДЫК КЕЩЕШТИН  ЫЙГАРЫМ        УКУКТАРЫНЫН       ТОКТОТУЛУШУ.

ДЕПУТАТТЫК ЭТИКА.

                                                                                    

 59-Глава. Шаррдык Кеңештин ыйгарым укуктарынын токтотулушу

59.1.Шаардык Кеңештин ыйгарым укуктары шаардык Кеңештен жаңы курамы түзүлүшүнөң кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркаталышына байланыштуу токтотулат.

59.2.Шаардык Кеңеш мөөнөтүнөн мурда төмөндөгүдөй учурларда таркатылышы мүмкүн:

 • шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын добуштарынын үчтөн экиден кем эмес көпчүлүгү тарабынан кабыл алынган чечими боюнча
 • Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурларда, Премьер-министрдин же Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө» боюнча Президент тарабынан
 •  шаардын чек араларынын өзгөрүлүшүнө алып келген кайра уюштуруу учурларында.

59.3. Өзүн өзү таркатуу жөнүндө шаардык Кеңештин чечими Кеңештин төрагасы тарабынан Жарлык чыгаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Президентине жиберилет.

59.4. Чек аралардын администрациялык-аймактык бирдиктин атын өзгөртүү кайра уюштуруу болуп саналбайт жана шаардык Кеңешти таратууга алып келбейт да, Кыргыз Республикасынын Президентинин кайра уюштурууга байланыштуу шаардык Кеңешти таратуу жөнүндө Жарлыгы, эгерде мыйзамда өзүнчө башкача мөөнөт каралбаса, тиешелүү администрациялык-аймактык бирдик жөнүндө мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып 10 күндөн кечиктирилбестен чыгарылышы керек.

59.5. Шаардык Кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатуунун жогоруда көрсөтүлгөн учурларынын кайсынысында болсо да, Президенттин мөөнөтүнөн мурда таркатуу жөнүндө Жарлыгы расмий жарыяланган күндөн тартып таркатылды деп эсептелет.

59.6 Шаардык Кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатылган учурларда мүлкүнүн жана документтеринин сакталышына жоопкерчиликти шаардын мэриясы жана шаардык Кеңештин аппараты тартышат.

60-Глава. Депутаттык этика

 

60.1. Шаардык Кеңештин ар бир депутаты өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарган учурда жеке жана коомдук кызыкчылыктардын  кагылышуусунан (мынданары – кызыкчылыктардын   кагылышуусу) качууга   милдеттүү.

60.2.Кызыкчылыктардын кагылышуусу жаралган учурда депутат өзүн Депутаттык этиканын кодексине ылайык алып жүрүүгө милдеттүү. Депутат өзүнүн ак  ниеттүүлүгүнө коомчулукта шектенүү пайда кылбашы үчүн жана коомчулука гана ишенүүгө мүмкүнчүлүк  алышы   үчүн   баарын   жасоого   тийиш.

60.3. Шаардык Кеңештин, туруктуу жана убактылуу комиссиянын жыйналыштарында кандай гана маселени караганга чейин же аны карап жаткан учурда депутат ошол маселеге жеке кызыкчылыгы бар болсо кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө жыйналышка төрагалык кылуучунун эсине салууга милдеттүү жана маселени андан аркы талкуулоодон   жана  добуш   берүүдөн  өз  алдынча четтөөгө  тийиш.

60.4. Мындай жоболор депутат тарабынан бузулган учурда караштуулугунда регламент маселелери болгон туруктуу комиссия тиешелүү корутундуну шаардык Кеңештин  кароосуна  сунуш   кылууга   милдеттүү.

60.5. Жыйналыштарда чыгып сүйлөгөн депутат өтө  орой, кемсинткен, уят жана сөгүнгөн сөздөрдү   колдонууга, кимдир  бирөөнүн   дарегине   негизсиз   айыптоого, ар-намыс, кадыр-барк жана ишмердик беделин мазактоого жол бер бөөгө, жалган маалыматтарды   пайдаланбоого, мыйзамсыз   аракеттерге   чакырбооготийиш.

 

61-Глава. Шаардык Кеңештин имаратында тартипти жана этиканын

                  ченемдерин сактоо

 

61.1. Шаардык Кеңештин жыйналыштар өтүүчү залы шаардык Кеңештин жыйналыштарын өткөрүүчү расмий жай  болуп саналат, ал жерде катышып отургандар тартипти, этиканы  жана  жүрүм-турумдун  белгиленген ченемин   сакташат.

61.2 Шаардык  Кеңеш иштеп жаткан учурда депутаттар жана ага катышкан адамдар шаардык Кеңештин   расмий иш    мүнөзүнө  ылайык  келген кийим кийип жүрүүгө тийиш.

61.3.Жыйналыштардын убагында уюлдук байланыш каражаттарын пайдаланууга тыюу  салынат.

61.4.Шаардык Кеңештин жана анын органдарынын жыйналышына чакырылгандарга ,ошондой эле аккредиттелген адамдарга жыйналышты өткөрүүгө тоскоол болуучу плакаттарды, лозунгдарды, үн   күчөткүчтөрдү, башка буюмдарды алып кирүүгө жана пайдаланууга тыюу   салынат. Бул  адамдар   тартипти   сактоого, тартипти  бузбоого, жыйналыштар залында болуп жаткандарга карата өзүнүн мамилесин көпчүлүктүн алдында   билдирүүдөн    карманууга    тийиш.

61.5. Белгиленген тартипти бузган учурда көрсөтүлгөн адамдар залдан мажбурлап чыгарылат.

 

62-Глава. Депутаттарга карата колдонулуучу чаралар

 

62.1.Эгерде депутат жыйналыштарда өзүнүн жүрүм-туруму менен шаардык Кеңештин жыйналышын өткөрүүгө жолтоо  кылса, төрагалык  кылуучунун  эскертүүсүн эске албаса, башка депутаттар же жыйналыштын катышуучулары менен  кайым  айтышса, талкууланган темадан башкага өтүп кетсе, ушул Регламенттин жоболорун бузса ага карата    төмөнкүдөй    чарала    рколдонулушу    мүмкүн:

1) эскертүү;

2) жыйналыштын   аягына   чейинки    мөөнөткө    сөз    бербөө.

62.2. Ушул  главанын  жоболорун  биринчи  жолу  бузганда, төрагалык  кылуучу  эскертүү берет жана ушул Регламент менен белгиленген тартипти сактоо талабы  менен  кайрылат. Кайрадан жана андан кийин да тартип  бузуулар  болсо, ага карата ушул  главанын 1-бөлүгүндө   каралган   чара  көрүү   колдонулат.

62.3 Эгерде  депутат башка  адамдарга карата кемсинткен сөздөрдү айткан жана кесөө көрсөткөн, күч колдонгон учурда ал залдан чыгарылат, мындай аракеттери боюнча  материалдар  тиешелүү   органдарга   берилет.

62.4.Депутатка жана шаардык Кеңештин жыйналыштарына катышкандарга карата колдонулуучу   чаралар    жыйналыштын     протоколунда    белгиленет.

62.5.Караштуулугунда регламенттин маселелери болгон туруктуу комиссиялардын төрагаларынын, Аппараттын тиешелүү бөлүмдөрүнүн маалыматтарынын негизинде шаардык Кеңештин жана туруктуу комиссиянын жыйналыштарына депутаттардын катышуусунун жыйынтыгын  ар бир сессия  сайын   чыгарат.

Талкуулоонун жыйынтыктары боюнча турукту комиссия жүйөлүү себептерсиз жыйналыштарга  катышпага    ндепутаттардын   тизмесин  Төрагага  берет.

62.6 Туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйналыштарында тартипти сактоо  максатында алардын төрагаларынын шаардык Кеңештин жыйналыштарына төрагалык кылуучу сыяктуу эл укуктары бар жана ушул  главанын 1-бөлүгүндө каралган чараларды колдонушу мүмкүн. туруктуу жана убактылуу, комиссиялардын жыйналыштарында депутаттарга карата колдонулуучу чаралар комиссия тарабынан жыйналыштардын протоколунда белгиленет жана ошол депутаттар мүчөсү болуп саналган  фракцияларга   карап чыгуу   үчүн    берилет.

62.7. Караштуулугунда регламенттин маселелери болгон туруктуу комиссиянын мүчөлөрү фракциялардын мүчөлөрүнүн жүрүм-турум этикасы  боюнча  фракциялардын жыйналыштарына   катышууга    укуктуу.

 

XI  БӨЛҮМ.  ЭЛ АРАЛЫК ЖАНА  БАШКА  ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕЩЕШТЕР  АРАЛЫК  КЫЗМАТТАШТЫК

 

63-Глава. Эл аралык кызматташтык, жергиликтүү Кеңештер аралык кызматташтык

 

63.1. Шаардык кеңеш шаардын өкүлчүлүк бийлик органдары жана Көз карандысыз мамлекеттер жана чет өлкөлөр менен кызматташуу жөнүндө келишим түзө алат.

 

63.2 Шаардык кеңеш шаардын өкүлчүлүк бийлик органы катары башка региондордун жергиликтүү кеңештери менен кызматташуу жөнүндө келишим түзө алат жана жеринде депуттаттык ишмердүүлүктү өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашуу иштерин жургузүүгө укуктуу.

 

 

64-глава. Шайлоочулар менен иштөөнүн тартиптери жана ыкмалары

 

64.1. Шаардык Кеңеш, анын Аппараты, сессиялардын ортосундагы мезгилде шайлоочулар менен ишти төмөнкүдөй уюштурат:

1) шайлоочуларды кабыл алуу;

2) сунуштарды, арыздарды, сунуштамаларды кароо;

3) чогулуштарды, конференцияларды, жолугушууларды, тегерек үстөлдөрдү, семинарларды, Кеңешмелерди, жыйналыштарды, ачык эшиктер күндөрүн жана башка иш-чараларды өткөрүү;

4) мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жарандардын укуктарын бузу боюнча депутаттык териштирүү жүргүзүү жөнүндө жарандардын кайрылууларын кароо;

5) шайлоочулардын арыздары боюнча мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына депутаттык суроо-талаптарды жиберүү.

64.2. Фракциялардын, шаардык Кеңештин депутаттарынын шайлоочулар менен иштөөсүн камсыз кылуу үчүн жергиликтүү мекеме, ишканалар жолугушуу үчүн атайын жайларды бөлүп берет.

 

   65-Глава. Шаардык Кеңештин мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз  алдынча башкаруу органдары, жарандык коомдук  уюмдары   менен өз ара аракети жана кызматташтыгы

 

65.1. Шаардык Кеңеш, анын органдары, депутаттар өз ара аракетти жана кызматташтыкты ушул Регламент жана иш пландар менен аныкталган иштин тариздерине жана ыкмаларына ылайык төмөнкүлөр менен жүзөгө ашырат:

1) мамлекеттик органдар менен;

2) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары анын ичинде шаардык, мекеме ишканаларда түзүлгөн коомдук байкоочулар Кеңештери менен;

4) улуттук, этностук, диний, атайын жана башка өкмөттүк эмес уюмдар менен;

5) эл аралык уюмдар жана фонддор менен;

6) саясий партиялар менен.

65.2. Жыл сайын аппараттын тиешелүү кызматкерлери шаардык Кеңеш тарабынан бекитилген жобого ылайык шаардык Кеңештин депутаттарынын шайлоочулар менен иштөөсүнө сапаттык жана сандык талдоо жүргүзөт.

65.3. Шайлоочулар менен иштөөнүн ар жылкы талдоосу шаардык Кеңештин жыйналыштарында депутаттар тарабынан каралат.

 

XII-БӨЛҮМ .ШААРДЫК  КЕЩЕШТИН ИШИНИН  АЧЫКТЫГЫН  ЖАНА  АЙКЫНДЫГЫН КАМСЫЗ КЫЛУУ.

ШААРДЫК КЕЩЕШТИН АППАРАТЫ. ШААРДЫК КЕЩЕШТИН РЕГЛАМЕНТИ

 

66-Глава. Шаардык Кеңештин токтомдорду кабыл алуу ишиндеги ачыктык жана айкындык. Коомдук экспертиза. Жарандык коомдор менен иштөө тартиптери

 

66.1. Жарандык коомдун уюмдарынын өкүлдөрү, эксперттер жана башка кызыкдар болгон тараптар депутаттардын туруктуу, убактылуу комиссиялардын токтом долбооруна карата сунуш киргизүүгө жана катышууга укуктуу.

 

66.2. Көзкарандысыз эксперттер, илимий-изилдөө мекемелеринин, жарандык коомдун уюмдарынын өкүлдөрү депутаттардын кароосунда турган токтомдордун долбоору боюнча коомдук экспертизанын натыйжаларын (эксперттик корутундуларды, талдоолорду, пикирлерди, баалоолорду, сунуштарды, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупцияга каршы жана башка экспертизаларды кошуп алганда) шаардык Кеңешке, фракцияларга жана туруктуу комиссияларга жибере алат.

66.3. Туруктуу комиссияларга берилүүчү сунуштар кыска, так туюндурулуп, экспертизанын, сунуштамалардын предметин талдоо жана уюмдар же билдирме берген жактар тууралуу кыскача маалыматтарды камтууга тийиш.

66.4. Коомдук экспертиза жооптуу туруктуу комиссиялар тарабынан жыйналышта каралат, ага түшүнүк берүү, сунуш киргизүү жана кошумча маалыматтарды берүү үчүн экспертиза жүргүзгөн адамдар чакырылат.

66.5. Коомдук экспертизанын натыйжаларын кароонун жыйынтыгы боюнча туруктуу комиссия билдирүүчүгө кабыл алынган же четке кагылган сунуштар жөнүндө негизделинген жооп жиберет.

66.6. Жарандар жана жарандык коомдун өкүлдөрү шаардык Кеңешт арабынан бекитилүүчү жободо каралган тартипте шаардык Кеңештин жана анын органдарынын ачык    жыйналыштарына   катышууга    укугу   бар.

66.7. Шаардык  Кеңештин  иши менен таанышуу жана анын ишинин айкындуулугун камсыз кылуу үчүн жарандар жана чет  мамлекеттердин, эл аралык  уюмдардын, жарандык коомдун, окуу жайларынын өкүлдөрү атайын жобо менен аныкталган тартипте   шаардык   Кеңешке   келүүгө    укуктуу.

66.8. Жарандык  коомдун   өкүлдөрү   менен   иште шаардык Кеңеш жана анын аппараты.

1) өздөрүнүн  иштери   жөнүндө   аларды    маалымдайт;

2)мыйзамдардын  жана  алар  тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышы үчүн   контролду   жүзөгө   ашырууга  аларды   тартат;

3) жарандык  демилгелерди   колдоого   алат;

4) биргелешкен талаш-тартыштарды, дебаттарды, акцияларды, өнөктүктөрдү жана башка   иш-чараларды   уюштурууга    көмөктөшөт.

66.9. Төрага  же  анын   орун   басары   кызматташуунун     натыйжалуулугун    баалоо, кызматташуунун жаңы  багыттары   жөнүндө      чечим    кабыл  алуу  жана  биргелешкен  иш-чараларды  шаардык   Кеңештин  ар жылдык  иш планына  киргизүү  максатында   жарандык   коомдун   уюмдары   менен  жыл  сайын  жолугушууларды  өткөрөт.

66.10. Депутаттык угуулардын, конференциялардын, "тегерек  үстөлдөрдүн", семинарлардын, кеңешмелердин, жыйналыштардын, анын ичинде жерине баруу жана жарандык коом уюмдарынын катышуусу мененөткөрүлүүчүбашкаиш-чаралардынаудиожазылмасы, стенограммасы биржумалыкмөөнөттөшаардыкКеңештинсайтындажайгаштырылат.

 

67-Глава. Шаардык Кеңештин ишин чагылдыруу, шаардык Кеңештин сайты

 

 

67.1 Шаардык Кеңештин ишин чагылдыруу,  жыйналыштарды теле көрсөтүү жана радио уктуруу,  мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча берүү жолу менен, ошондой эле шаардык Кеңештин сайты  аркылуу  камсыз  кылынат.

67.2. Шаардык Кеңештин, фракциялардын, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйналыштарын видео-сүрөткө тартуу, ошондой эле үндөрдү жаздырып алуу шаардык Кеңеш тарабынан белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

67.3 Шаардык Кеңештин сессияларын, фракциялардын, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйналыштарын  теле көрсөтүүгө, радио уктурууга, мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына Кеңештин сайтына чагылдырууга кетүүчү акча каражаттарынын чыгымдары  жергиликтүү бюджеттен  каржыланат.

 

67.4. Шаардык Кеңештин сайты  шаардык  Кеңеш, анын аппаратынын  иши, бекитилген иш пландары  жөнүндө  дайыма жаңыланып   туруучу   маалыматтарды, статистикалык, талдоочулук маалыматтарды  жана   материалдарды, коштоочу документтери менен  мыйзамдардын, токтомдордун долбоорлорунун электрондук версияларын, туруктуу комиссиялардан түшкөн жана  каралуучу  отчетторду, корутундуларды, маалымдамаларды, ачык жыйналыштардын протоколдорун, стенограммаларын   жана   у.с. камтыйт.

67.5. Шаардык Кеңештин сайтына "Шаардык Кеңеш  жөнүндө", "Шаардык Кеңештин түзүмү",, "Депутаттык контроль", "Коомчулук менен  байланыш", "Пайдалуу   шилтемелер", "Бош орундар", "Шаардык Кеңештин башка жергиликтүү Кеңештер аралык  иши" бөлүмдөрүнө маалыматтык материалдарды жайгаштырууну аппараттын тиешелүү кызматкерлери жүзөгө ашырат.

67.6. Маалыматтык материалдарды жайгаштырууну контролдоону шаардык Кеңештин Аппараты жүзөгө ашырат.

67.7. Сайттын ишине жалпы контролду Жоопту катчы тарабынан жүзөгө ашырат.

67.8 Радио жана видео блогдор шаардык Кеңештин жооптуу кызматкерлери тарабынан даярдалат жана сайтка жайгаштырылат.

67.9 Бул блогдорду техникалык  жактан  камсыз  кылууАппаратка жана шаардык Мэрияга жүктөлөт.

67.10. Сайттын бөлүмдөрүнүн аталыштарына өзгөртүүлөр шаардык Кеңештин жетекчилиги менен макулдашуусуз киргизилиши мүмкүн мес.

 

                                             68-Глава. Шаардык Кеңештин аппараты

68.1 Нарын шаардык Кеңешинин ишин уюштурууну камсыздоо үчүн  шаардын жергиликтүү бюджети тарабынан каржыланган айлык акы фондунун чектеринде,  белгиленген  штаттык бирдиктин негизинде  шаардык Кеңештин  аппараты түзүлөт.

68.2 Шаардык Кеңештин аппаратынын кызматкерлери административдик муниципалдык кызмат болуп эсептелет.      

68.3 Шаардык Кеңештин, анын органдарынын жана түзүмдөрүнүн ишин укуктук, уюштуруучулук, документтик, маалыматтык жана башка жактан камсыз кылууну Аппарат жүзөгө           ашырат.

68.4.Аппараттын укуктук статусу, алардын кызматкерлеринин укугу, милдеттери жана жоопкерчилиги  Төрага                 тарабынан аныкталат.
68.5. Аппараттын кызматкерлеринин штаттык саны, материалдык-техникалык жактан камсыз кылуунун шарттары, ошондой эле аны күтүүгө кеткен чыгымдар белгиленген чыгымдардын сметасынын чегинде Төрага тарабынан аныкталат жана шаардык Кеңеш тарабынан бекитилет.

68.6. Аппараттын кызматкерлерин кызматка дайындоо жана бошотуу Кыргыз Республикасынын  «Муниципалдык кызмат   жөнүндө»   Мыйзамына        ылайык         жүргүзүлөт.
68.7.Шаардык Кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганда, шаардык Кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатылган жана анын жаңы курамы шайланган учурда Аппараттын кызматкерлеринин иши токтотулбайт.

69-Глава Регламентти бекитүү, өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби

69.1.Шаардык Кеңештин Регламентине өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү сунушун берүү укугуна төрага депутаттык,фракциялар, туруктуу комиссиялар жана депутаттардын жалпы санынын үчтөн бир бөлүгү, сунуштарын негиздөө менен  ээ.

69.2. Шаардык Кеңешке, Кеңештин Регламентине өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуш келип түшкөндөн кийин, Кеңештеги ар бир депутаттык фракциялардын өкүлдөрүн камсыз кылуу менен жумушчу топ түзүлөт. Депутаттардын сунушу менен жумушчу топко башка тийешелүү адамдар киргизилиши мүмкүн.

69.3.  Шаардык Кеңештин Регламенти, типтүү регламенттин негизинде, жумушчу топ иштеп чыккандан кийин Кеңештин сессиясында бекитүүгө коюлуп, депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

Обсуждение закрыто.