Депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин ХХV чакырылыштагы ХХIII сесиясынын 11-апрель 2012-жылдагы №5 токтомуна 1-тиркеме

«Курулуш куруу   жана жер пайдалануу» комиссиясы тууралуу    ЖОБО


                                                                                                                       Депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин 


          ХХV  чакырылыштагы ХХIII сесиясынын


       11-апрель 2012-жылдагы №5 токтомуна

1-тиркеме

 

 

«Курулуш куруу   жана жер пайдалануу» комиссиясы тууралуу

 

ЖОБО

 

Бул жобо Кыргыз Республикасынын Жер жана Жарандык Кодекстерине, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу Өз алдынча башкаруу», Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнундө» Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 571 «Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө»  Жобону бекитүү тууралуу  токтомуна, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыкты

 

I. Жалпы жоболор жана комиссияны түзүү тартиби

 

1. Нарын шаарындагы жер участокторуна укуктарды берүү боюнча комиссия (мындан ары — комиссия) өз иш-аракетин Нарын шаарындагы жер участокторуна укуктарды берүү, ошондой эле жерлерди пайдалануу шарттарын аныктоо же өзгөртүү менен байланышкан маселелерди чечүүдө Нарын шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун коллегиялдуу органы болуп саналат.

2. Жергиликтүү ыйгарым укуктуу органдын (мэрия) сунушу боюнча Нарын шаардык Кеңешинин токтому менен комиссиянын курамы бекитилет. Комиссиянын курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу жана өкүлдүк органдарынын, коомчулуктун, коммерциялык эмес жана башка уюмдардын өкүлдөрү кирет.

3. Нарын шаарынын Муниципалдык менчик департаменти комиссиянын ишмердүүлүгүн уюштурууну камсыздоону жүзөгө ашырат. Нарын шаарынын Муниципалдык менчик департаментинин   жер маселелери боюнча адиси комиссиянын катчысы болуп эсептелет.

4. Комиссиянын төрагасы жана анын орун басарлары мэриянын сунушу менен, жалпы комиссиянын курамындагы мучөлөрүнүн копчулук добушу менен шайланат.

 

II. Комиссиянын ишмердүүлүгү

 

5. Комиссия төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:

а) комиссия жер участоктун планын жана ага тиркелген бардык материалдарды алгандан кийин 3 иш күндүн ичинде карайт;

б) жер участокторуна менчик жана же ижара укуктарды сатуу мүмкүндүгү жөнүндө чечимдерди кабыл алат;

в) соодага коюлуучу жер участокторуна укуктардын түрүн (менчик, ижара), аны берүү ыкмаларын (аукцион, конкурс же түз сатуу), аукциондук кадамды (эгер аукцион өткөрүлгөн учурда), конкурстун шарттарын жана аларды өткөрүү үчүн башка зарыл мүнөздөмөлөрдү аныктайт;

г) соода же түз сатуу өткөрүлгөндө тооруктун ар бир предмети боюнча старттык бааны комиссия көз каранды эмес баалоочулардын корутундусунун негизинде белгилейт.

д) соодага жана түз сатууларга коюлуучу жер участокторунун наркынын көлөмдөрүн аныктайт;

е) тооруктардын жыйынтыктарын белгиленген тартипте бекитет;

ж) топтолгон документтерди толуктап карайт жана Нарын шаарында жеке менчик турак жай курууга жер участогун алуучулардын кезек тизмесин түзөт;

з) жер участокко укук берүүгө байланышкан башка маселелерди ушул  Жободо жана башка нормативдик укуктук актыларда каралган компетенциясынын чегинде карайт.

 

6. Комиссиянын укугу:

а) Нарын шаарынын мэриясынын тийиштүү кызматтарынан, бөлүмдөрүнөн жана чарба жүргүзүп жаткан субьекттерден отурумда карала турган маселелерге таандык документтерди, корутундуларды, экспертизанын актыларын жана башка материалдарды алууга;

б) өзгөчө учурларда мурда кабыл алынган чечимдерди кайра кароого жана кароонун жыйынтыктары боюнча мурда кабыл алынган чечимдерди күчүнө калтыруу же аларды жокко чыгаруу жана башка чечим кабыл алуу жөнүндө жаңы чечимдерди кабыл алууга;

в) эгер комиссиянын кароосуна материалдарды Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын бузуу менен даярдаса, Нарын шаарынын мэриясынын түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин дисциплинардык жоопко тартуу жөнүндө өтүнүүгө;

г) Нарын шаардык мэриясынын алдындагы жер комиссиясынын  комиссиянын мүчөлөрү үч жолу комиссиянын жыйындарына келбесе, аны алмаштыруу жөнүндө Нарын шаардык мэриясына  өтүнүүгө;

д) жеке турак үйлөрдү куруу үчүн укуктарды акысыз берүү менен байланышкан маселелерди чечүүдө Нарын шаары боюнча жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндө маселелерди кароого жана чечимдерди кабыл алууга.

 

 

 

 

 

 

 

III. Комиссиянын ишин уюштуруу тартиби

 

7. Комиссия өз ишмердүүлүгүн отурум формасында жүзөгө ашырат. Отурумдардын жыйынтыктары протокол түзүү менен ишке ашырылат, аларга комиссиянын катчысы, төрагасы жана катышкан бардык мүчөлөр кол коюшат.

Ар бир каралган маселелер боюнча чечимдер чыгарылганда бирдиктүү чогултулган протокол тузулот,  комиссиянын төрагасы, катышкан бардык мүчөлөрү жана катчысы кол коюшкандан кийин толуктоолорду, ондоолорду киргизууго, жекече протоколдорду тузгонго жол берилбейт.

8. Комиссиянын отурумдары комиссиянын төрагасы аныктаган күндөрдө бир айда бир жолу өткөрүлөт.

9. Комиссиянын төрагасы комиссиянын отурумун өткөрөт, эгер ал жок болсо, комиссиянын төрагасынын орун басарларынын бири өткөрөт.

10. Эгер отурумда комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн экисинен кем эмеси катышса комиссия чечим кабыл алууга укуктуу.

11. Комиссиянын чечимдери катышып жаткандардын көпчүлүгүнүн добуштары менен ачык добуш берүү менен, жөнөкөй жол аркылуу кабыл алынат. Добуштар тең болгон учурда комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат.

12. Нарын шаарынын Муниципалдык менчик департаментинин архивинде комиссиянын отурумунун протоколдору жана комиссиянын иш-аракети менен байланышкан башка материалдар мыйзам тарабынан белгиленген тартипте сакталат.

13.Комиссиянын протоколуна комиссиянын төрагасы, катчысы жана отурумда катышкан мүчөлөру кол коюшат.

 

IV. Отурумдарды өткөрүү тартиби

 

14. Комиссиянын мүчөлөрү отурум өткөрүүгө 3 күн калганда ыйгарым укуктуу орган тарабынан маалым болушат жана келээрки отурумдун материалдары менен камсыз кылынат.

15. Отурум башталганда төрагалык кылуучу талкуулануучу маселенин мүнөзүнө жана ыйгарым укуктуу органдардан жана эксперттерден келип түшкөн расмий корутундулардын мазмунуна карата иш тартибин аныктайт.

16. Комиссия отурумунда томондогу маселелерди карайт жана проткол тузуп чечим чыгарат:

а) женилдетилген типтеги обьектилереге, жер участокко менчик же ижара укугун беру мумкундугу жонундо чечим чыгарат:

б) жер участокторду жеке менчик турак жай курууга беүү;

в) жеке менчик турак жай куруучулардын кезекке туруу тизмесин тескейт, ага озгортуу жана кошумчаларды киргизет.

17. Комиссиянын отурумунда кабыл алынган чечимдин негизинде Нарын шаарынын мэриясынын Муниципалдык менчик департаменти 5 (беш) күндүк мөөнөттүн ичинде жер участогуна менчик укугун сатуу-сатып алуу же ижаралоо жөнүндө келишим түзөт.

18. Нарын шаарынын мэриясы комиссияга отурумдарды өткөрүү, архивди жайгаштыруу жана башка иш-аракет үчүн зарыл жайларды берет.

 

V. Комиссиянын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу

 

19. Эгер комиссиянын мүчөсү түз каржылык кызыкчылыкка же арызы каралып жаткан жак менен туугандык мамиледе болсо, ал бул маселени кароого катышуудан бошотулат жана добуш берүүдө катышууга укугу жок.

20. Комиссиянын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу төмөнкү учурларда болот:

а) Нарын шаардык Кеңешинин төрагасынын чечими боюнча  жана Нарын шаардык мэриясынын сунушу  менен;

б) Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча.

 

 

 

 

Нарын шаардык Кеңешинин

      аппарат жетекчиси                                                                        А.Абдыкеримов   

Обсуждение закрыто.