Нарын шаардык Кеңешинин РЕГЛАМЕНТИ

13-август 2012-жылдагы Депутаттардын   Нарын шаардык Кеңешинин XXV чакырылыштагы                                                кезексиз XXV сессиясынын  №1 токтому менен бекитилген

 

                                                         Нарын шаардык Кеңешинин

                                                                            РЕГЛАМЕНТИ

 1. Жалпы Жобо
 2. Шаардык Кеңештин ыйгарым укуктары
 3. Шаардык Кеңештин сессиясы

4.Шаардык Кеңештин төрагасынын жана төраганын орун басарынын       талапкерлигин  көрсөтүүнүн  тартиби

 1. Жашырун жабык добуш берүүнү уюштуруунун тартиби
 2. Шаардык Кеңештин сессиясынын жумушчу органдары
 3. Сессиянын күн тартиби жана иштөө тартиби
 4. Шаардык Кеңештин депутаттарынын  сессия учурундагы укуктары жана милдеттери
 5. Кеңештин чечимдери (токтомдору)
 6. Шаардык Кеңештин төрагасы
 7. Кеңештин төрагасынын орун басары
 8. Нарын шаарынын мэрин шайлоо
 9. Кеңештин жооптуу катчысы
 10. Кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары
 11. Нарын шаардык Кеңешинин ишин пландаштыруу

16.Нарын шаардык Кеңешине келген каттарды, арыздарды   кароонун  тартиби

    жана жарандарды кабыл алууну уюштуруу.

 1. Кеңештин көзөмөлдүк жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктарынын ишке ашырылышы
 2. Регламентти бекитүү, өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби
 3. Шаардык Кеңештин ишин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу
 4. Шаардык Кеңештин ыйгарым укуктарынын токтотулушу
 1. Жалпы Жобо

1.1. Шаардык Кеңеш- Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» шайлоо  жана «Жергиликтүү Кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Мыйзамдар менен белгиленген тартипте  шаардын  аймагындагы  шаардык  Кеңештин депутаттарынан турган, төрт жылдык мөөнөткө  түзүлгөн  жергиликтүү  өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү  органы.

1.2. Шаардык Кеңеш өзүнүн ишин, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  ченемдик, укуктук актыларынын жана ушул регламенттин  негизинде жүргүзөт.

1.3. Шаардык Кеңештин  регламенти шаардык Кеңештин  иштерин уюштуруу тартиптерин белгилейт, уюштуруучулук жана укуктук негиздерин, туруктуу жана убактылуу комиссияларын, структурасын түзүү  жана сессияны чакыруу мөөнөттөрүнүн тартибин аныктайт.

1.4. Шаардык Кеңештин уюштуруу-укуктук формасы – мекеме, менчиктин түрү- муниципалдык

1.8. Мекеменин толук аталышы: мамлекеттик тилде – Нарын шаардык Кеңеши расмий тилде – Нарынский городской Кенеш.

1.9. Нарын шаардык Кеңешинин жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Нарын облусу, Нарын шаары , Ленин көчөсү 74

 1. Шаардык Кеңештин ыйгарым укуктары

2.1. Шаардык Кеңеш  Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык төмөндөгү маселелерди карайт жана токтом кабыл алат.

1) жергиликтүү  маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин белгилөө;

2) жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө  отчетту бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышынынжүрүшү жана бюджеттен тышкаркы фонддордун пайдаланылышы жөнүндө  маалыматты угуу;

3) шаарды  социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн  жана калкты социалдык жактан коргоонун программаларын бекитүү жана алардын аткарылышын контролдоо;

4) жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана жеңилдиктерди киргизүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда алар боюнча ставкаларды  аныктоо;

5) жергиликтүү жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануунун жана ага ээлик кылуунун тартибин аныктоо, анын ичинде муниципалдык менчиктин обьектилерин менчиктештирүү  программаларын бекитүү жолу менен аныктоо, муниципалдык менчиктин пайдаланышына контролду ишке ашыруу;

6) жергиликтүү  өз алдынча башкаруунун тиешелүү аткаруу органынын иши жөнүндө отчетту угуу;

7) мыйзамдарда белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн  мурда токтотуу;

8) жергиликтүү  жамааттын уставын бекитүү;

9) тиешелүү  мамлекеттик бийлик органдарына киргизүү максатында администрациялык-аймактык түзүлүш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

10) Кеңештин төрагасын , анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, Кеңештин  төрагасынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келүүчү чечимдерин жокко чыгаруу;

11) Кеңештин регламентин кабыл алуу;

12) өз  чечимдеринин аткарылышына контролдук кылуу;

13) Өкмөт тарабынан аныкталуучу типтүү  ченемдердин негизинде жергиликтүү өз  алдынча башкаруунун аткаруу органынын штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүү;

14) муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен камсыз кылууну пайдалангандык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катуу тиричилик таштандыларын жыйнагандык, ташып чыгаргандык жана жок кылгандык үчүн тарифтерди бекитүү;

15) алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуунун, ырым-жырымдарды өткөрүүгө  тыюу салганга чейинки чектөөлөрүн  аныктоо;

16) ирригациялык тармактарды, үйдөгү жана үй  жанындагы участкаларды күтүүнүн  тартибин аныктоо;

17) жергиликтүү жамааттын уставына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка маселелерди чечүү;

18) Шаардын мэрин шайлоо;

19) ушул Мыйзамда белгиленген тартипте шаардын мэрине ишенбестик билдирүү;

20)Мыйзамдарда бекитилген шаар жерлерине салыктын  базалык ставкалардын чегинде шаар жерлерине салыктын жиктелген ставкаларды белгилөө.

 1. Шаардык Кеңештин сессиясы

3.1. Шаардык Кеңештин  сессиясы анын ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук формасы болуп эсептелет. Сессияны өткөрүүнүн тартиби жана мезгилдүүлүгү  шаардык Кеңештин  сессиясында  Кеңештин регламенти менен аныкталат.

3.2. Шаардык  Кеңештин  сессиясы  депутаттардын жалпы санынын кеминде жарымы катышса, укук ченемдүү  болот. Шаардык Кеңеш, эгерде мыйзамда башкача каралбаса, шаардык Кеңештин   депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк  добушу менен чечим кабыл алат.

3.3. Жаңы  шайланган шаардык  Кеңештин биринчи сессиясы мурдагы чакырылган Кеңештин төрагасы тарабынан шаардык Кеңештин депутаттарын шайлоодон кийин эки жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат. Шаардык Кеңештин   биринчи сессиясын курагы боюнча улуу депутаты ачат.

3.4. Шаардык Кеңештин сессиялары ачык, кварталына, кеминде бир жолу шаардык Кеңештин  депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн  биринин талабы боюнча өткөрүлөт.

3.5. шаардык Кеңештин сессиясы ар бир кварталда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

3.6. шаардык Кеңештин төрагасы сессия өткөрүлө турган күнү, убактысы, күн тартиби жана сессия өтүүчү жай тууралу 5 күндөн  кечиктирбей Кеңештин депутаттарына билдирет. Ошондой эле сессияда каралуучу маселелер боюнча чечимдин, токтомдун долбоору Кеңештин депутаттарына 3 күндөн  кечиктирилбей таратылат.

3.7. шаардык Кеңештин кезексиз сессиясы Кеңештин төрагасы, Кеңештин туруктуу комиссиялары же Кеңештин жалпы депутаттарынын  үчтөн  биринин сунушу менен чакырылат.

3.8. Депутаттар тарабынан кезексиз сессияны чакыруунун сунушу жазуу түрүндө карала турган маселелерди көрсөтүү  менен кезексиз сессияны өткөрүү зарылдыгы тууралу Кеңештин төрагасына берилет.

3.9. Иш-план боюнча Кеңештин сессиясына материалдарды иш планда бекитилген жооптуу адамдар даярдайт. Ал эми пландан тышкары каралуучу маселелер боюнча маселени кароону сунуш кылган жактар даярдайт.

3.10. шаардык Кеңештин чечими же Кеңештин төрагасынын  буйругу менен Кеңештин компетенциясына кирген маселелерди даярдоо үчүн депутаттардан, адистерден, коомдук уюмдардан жана алардын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзүлүшү  мүмкүн.

3.11. Кезектеги сессиянын күн тартибиндеги сунушталган маселелер боюнча материалдар (чечимдердин долбоорлору, маалымдамалар, кайрылуулар ж.б.) сессия болгонго чейин 3 күндөн  кечиктирилбей Кеңештин жооптуу катчысына жазуу  түрүндө берилиши керек.

          4.Шаардык Кеңештин төрагасынын жана төраганын  орун басарынын                                                      кандидатураларын  көрсөтүүнүн  тартиби

4.1. Шаардык  кеңештин  төрагалары шаардык Кеңештин сессиясында жергиликтүү Кеңештин  ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө  жашыруун добуш менен депутаттардын ичинен шайланат.

4.2. Шаардык Кеңештин төрагасынын  кызмат ордуна талапкерликти көрсөтүүнүн  тартиби жана шайлоонун дагы башка жол-жоболук маселелери шаардык Кеңештин  регламентинде аныкталат.

4.3. Көрсөтүлгөн талапкер өзүнүн  кандидатурасын алып салууга акылуу.

4.4.  Көрсөтүлгөн талапкерлер жашыруун добуш берүү бюллетенине киргизилет.

4.5. Шаардык  Кеңештин  төрагасынын орун басары сессияда шаардык Кеңештин  депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк  добушу менен депутаттардын ичинен шайланат.

4.6. Шаардык Кеңештин  төрагасынын орун басары Кеңештин  төрагасынын тапшырмасын аткарат, ал жок болгон же өз  милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү  болбогон учурда анын ордуна иштейт.

4.7. Шаардык Кеңештин  төрагасынын орун басары  өзүнүн ээлеген кызмат ордунан шаардык Кеңештин    депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бошотулушу мүмкүн.

4.8. Шаардык Кеңештин  төрагасынын орун басары өзүнүн  ишин коомдук башталыштарда жүзөгө  ашырат.

 1. Жашырун жабык добуш берүүнү уюштуруунун тартиби

5.1. Шаардык Кеңештин  1-сессиясынын чечими менен жашыруун добуш берүүнү уюштуруу жана өткөрүү боюнча  саны 5-7 депутаттан турган эсептөө  комиссиясы түзүлөт.

5.2. Эсептөө  комиссиясы өз чогулушунда, мүчөлөрүнө иш бөлүштүрүшөт (төрагасын, мүчөлөрүн  бекитет), добуш берүү бюллетенинин, добуштарды берүү урнасын (яшигин) жана бөлмөлөрдү жабык добуш берүүнү жүргүзүүгө даярдайт.

5.3. Сессияга катышып жаткан депутаттардын тизмесин тактап, ар бир депутаттын өз-өзүнчө добуш берүүсүн  камсыз кылат. Эсептөө  комиссиясы тарабынан жашыруун добуш берүүнүн  эрежелерин толук сактоолору милдеттүү. Добуш берүүнү баштоонун алдында, эсептөө комиссиясы добуш берүүнүн  тартиби менен депутаттарды тааныштырат.

5.4. шаардык Кеңештин  төрагасына көрсөтүлгөн талапкер бюллетенге алфавиттик тартип менен жазылат. Добуш берүүнүн  жыйынтыгын чыгаруу, бюллетендерди эсептөө добуш берилген жайда жүргүзүлөт.

5.5. Бюллетенге талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты паспорт же өздүк документи боюнча толтурулат, бюллетенге башка маалыматтар жазылбайт.

5.6. Ар бир талапкер  боюнча «Колдогону», «Каршы» болгону жана «бузулган» бюллетендер боюнча жыйынтыгы чыгарылып, эсептөө  комиссиясынын токтому түзүлүп , сессияда бекитилет.

5.7. Шаардык Кеңештин  төрагасына көрсөтүлгөн  талапкерлердин ичинен сессияга катышкан депутаттардын эң көп  добушуна ээ болгон талапкер шаардык Кеңештин төрагасы болуп 4 жылдык мөөнөткө  шайланат.

5.8. Төраганын орун басарлыгына сунушталган талапкер ачык добушка коюлат. Добушту саноону, жыйынтыктоону эсептөө комиссиясы жүргүзөт.

5.9. Сессияга катышкан депутаттардын эң көп  добушуна ээ болгон талапкер шаардык Кеңештин төрагасынын орун басары болуп шайланат.

 1. Шаардык Кеңештин сессиясынын жумушчу органдары

6.1. Шаардык Кеңештин  сессиясы, сессия учурунда уюштуруучулук иштерди тейлөө максатында жумушчу органдарын — секретариатты, зарылчылыгы пайда болсо эсептөө  комиссиясын, башка да комиссияларды түзөт. Жумушчу органдар сессияга катышып жаткан депутаттардын көпчүлүк  добушу менен бекитилет.

6.2. Сессиянын катчылыгы шаардык Кеңештин  аппараты менен бирдикте, сессиянын жүрүшүн  стенографиялык жазууну жүргүзүшөт, сүйлөөчүлөрдү, суроолорду, талап коюучуларды тактайт, тиешелүү материалдарын сессияны алып баруучуга тапшырат. Секретариат сессиянын регламентинин сакталышына көзөмөлдүк жүргүзөт, депутаттарга түшүндүрмөлөрдү берет.

6.3. Секретариат шаардык Кеңештин аппараты менен бирдикте сессия тарабынан иштелип чыккан материалдарды, протоколдорду жазып, кол коюуга даярдайт.

 1. Сессиянын күн тартиби жана иштөө тартиби

7.1. Сессиянын күн тартиби жана иштөө тартиби шаардык Кеңештин төрагасы тарабынан сунушталат.

7.2. Күн тартиби жана иш тартиби депутаттар тарабынан талкууланып бекитилет.

7.3. Эгерде депутаттар тарабынан күн тартипке же иштөө тартипке өзгөртүү киргизүү же кошумча маселе сунуш кылышса, ал депутаттардын талкуулоосуна жана бекитүүсүнө сунуш кылынат.

 1. Шаардык Кеңештин депутаттарынын сессия учурундагы

                                           укуктары жана милдеттери

8.1. Сессиянын жумушчу органдарын шайлоого, шайланууга жана ал органдарына өзүнүн  талапкерлигин сунуштоого.

8.2. Күн  тартиби, иштөө  тартиптери боюнча сунуштарды берүүгө, аны добушка койдурууга.

8.3. Сессиянын токтомдоруна өзгөртүүлөрдү  жана кошумчаларды сунуш кылууга жана добушка койдурууга.

8.4. Шаардык Кеңештин компетенциясына кирген маселелер боюнча мекеме ишканалар ж.б. органдардын жетекчилеринин отчетторун угууну күн тартибине киргизүүнү  сунуштоого.

8.5. Ыйгарым укуктарына ылайык депутаттык изилдөө, текшерүү  жүргүзүү үчүн сессиянын чечимин чыгарууну сунуштоого.

8.6. Сессиянын регламентин жана иштөө тартибин толук сактоого.

8.7. Депутаттарга сессиянын жумушчу органдарына, чакырылгандарга сын мамиле жасоого (орой мамиле жасоого, аброюн кетирүүгө жол берилбейт).

8.8. Сессиянын ишине активдүү катышууга жана ар бир талкууланган маселенин чечилишине өзүнүн  жекече пикирин сактоо менен добуш берүүгө.

 1. Шаардык Кеңештин чечимдери (токтомдору)

9.1. Шаардык Кеңештин  карамагына таандык маселелер боюнча чечимдери, мыйзамдарда башка тартип каралган учурларды кошпогондо, шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк  добушу менен кабыл алынат. Шаардык Кеңештин  чечимдери токтом түрүндө чыгарылат да, Кеңештин төрагасы тарабынан кол коюлат.

9.2. Өз ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган шаардык Кеңештин чечимдери тиешелүү  аймакта турган бардык жарандар, мамлекеттик бийликтин аймактык органдары, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укуктарынын чегинде менчигинин түрүнө  карабастан бардык ишканалар, уюмдар жана мекемелер тарабынан аткарылууга милдеттүү.

9.3 Нарын шаардык  Кеңештин депутаты шаардык Кеңештин сессиясында кабыл алынган токтомго макул эместигин кат жүзүндө же оозеки билдирүүсү сессиянын протоколуна жазылат.

9.4 Токтомдун долбоору сессияга катышкан депутаттардын көпчүлүк добушу менен негизинен кабыл алынгандан кийин токтомдун долбоорунун ар бир пункту боюнча талкууланып, толугу менен кабыл алынат.

9.5 Нарын шаардык Кеңештин    токтомдорун    бастырып    чыгаруу жана    токтомдорунун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык Кеңештин аппаратына жүктөлөт.

9.6. Шаардык Кеңештин  ченемдик укуктук актылары Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте күчүнө кирет.

9.7. Шаардык Кеңештин  чечимдери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте четке кагылышы же  күчүн  жоготту деп табылышы мүмкүн.

 1.      Шаардык Кеңештин төрагасы

10.1 Шаардык Кеңештин төрагасы шаардык Кеңештин сессиясында көпчүлүк фракциялардын депутаттарынын ичинен же көпчүлүк фракциялардын коалициясы аркылуу депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгүнүн жашыруун добушу менен 4 жылдык мөөнөткө шайланат.

10.2. Кеңештин сессиясын чакырат, аны алып барат, Кеңештин токтомдоруна жана чечимдерине кол коет, алардын аткарылышына көзөмөлдүк  кылат.

10.3. Жарандардын шаардык Кеңешке кайрылган арыз-даттанууларын, кайрылууларын карайт.

10.4. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, Ардак наамдарын ыйгаруу жөнүндө Жогорку органдарга кайрылат.

10.5. Кеңештин регламентинин сакталышын көзөмөлдөйт.

10.6. Кеңештин протоколуна, токтомдоруна жана башка документтерине кол коет.

10.7. Кеңештин төрагасынын орун басарына талапкерди шайлоого сунуш киргизет.

10.8. Шаардык Кеңештин  жооптуу катчысы, жооптуу кызматчылары,  башкы, жетектөөчү  адистери «Муниципиалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамга ылайык, шаардык  Кеңештин төрагасынын буйругу менен кызматка дайындалат жана бошотулат.

10.9. Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын чегинде Кеңешке жүктөлгөн  милдеттер боюнча башка маселелерди чечет.

 • Депутаттардын өз ыйгарым укуктарынында аларга көмөк көрсөтөт, депутаттарды зарыл маалыматтар менен кылууну уюштурат.
 • Кеңештин туруктуу комиссияларынын ,башка комиссияларынын жана жумушчу топторунун ишин кооординациялайт.
 • Мамлекеттик, коомдук уюмдар менен мамилелерде Кеңештин атынан иш алып барат.
 • Кеңештин тышкы байланыштарын уюштурат.
 • Кеңештин чечимдерин аткаруу максатында, анын ичинде Кеңештин ишине байланыштуу каражаттарды чыгымдоо жагынан да буйруктарды чыгарат.
 • Жарандардын кайрылууларын жана арыздарын кароону уюштурат.
 • Кеңештин чечимдерин аткаруудагы баардык мекеме ишканалардын ишин уюштурат жана көзөмөл жүргүзөт.

10.10. Өзүнүн милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарган учурда шаардык Кеңештин төрагасы ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда шаардык Кеңештин депутаттарынын үчтөн экисинин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бошотулушу мүмкүн.

10.11 Шаардык Кеңештин төрагасы акы төлөнүүчү башка кызмат ордун ээлөөгө укугу жок.

10.12. Шаардык  Кеңештин  төрагасы, өзүнүн  милдетин кезектеги мөөнөткө жаңыдан чакырылган Кеңештин 1-сессиясына чейин аткарат.

 1. Кеңештин төрагасынын орун басары

11.1. Төраганын орун басары Кеңештин төрагасы жок болуп калган жана төрага өз функциясын аткарууга мүмкүнчүлүгү  болбогон учурларда Кеңештин төрагасынын милдетин аткарат.

 1. Нарын шаарынын мэрин шайлоо.

12.1 Нарын шаарынын мэри Кыргыз Республикасынын аракетке жөндөмдүү, жогорку билими жана мамлекеттик  же муниципалдык кызматта иш стажы же болбосо мамлекеттик билим берүү жана саламаттыкты  сактоо мекемелеринде 5 жылдан кем эмес иш стажысы бар жаран боло алат.

Шаарга кылмыш жасагандыгы үчүн соттуулугу бар, анысы мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган жана алына элек Кыргыз Республикасынын жараны мэр боло албайт.

12.2 Нарын шаарынын мэри шаардык Кеңеш тарабынан анын чакырылган мөөнөтүнө шайланат.

12.3 Нарын шаарынын мэри  кызмат ордуна талапкерликти көрсөтүүгө шаардык Кеңештин фракциясынын жана Премьер-министирдин  укугу бар.

12.4 Шаардын мэрин шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан дайындалат жана бош орун пайда болгон күндөн тартып 30 күндөн кечиктирилбестен аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан өткөрүлүүгө тийиш.

18.4 Нарын шаарынын мэрин   шайлоо,    эгерде    ага Нарын шаардык    Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экиси катышса, шайлоо болуп өттү деп эсептелинет.Шаардык Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет.

 1. Кеңештин жооптуу катчысы

13.1. Шаардык Кеңештин депутаттарынын депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууда, депутаттарды тиешелүү маалыматтар менен камсыз кылат.

13.2. Шаардык Кеңештин  иш планынын аткарылышын камсыз кылат.

13.3. Жарандардын шаардык Кеңешке кайрылган арыз-даттанууларын, кайрылууларын карайт жана тиешелүү чара көрүү  менен жооп берет.

13.4. Туруктуу жана убактылуу комиссиялардын ишин координациялайт.

13.5. Шаардык Кеңештин ченемдик укуктук актыларынын жазылышына жана аткарылышына жооптуу.

13.6. Шаардык Кеңешке түшкөн  документтердин эсебин жүргүзөт.

13.7. Шаардык Кеңештин  сессиясына материалдарды даярдайт, аны депутаттарга таратат.

13.8. Депутаттарды, мекеме ишканалардын жетекчилерин коомдук өз алдынча башкаруу уюмдардын өкүлдөрүн  жана башка тиешелүү адамдарды сессияга катышууга чакырат.

13.9. Сессияга депутаттардын катышуусунун эсебин жүргүзөт.

13.10. Сессиянын токтомдорунун, чечимдеринин долбоорун даярдайт, кабыл алынган токтомдорду таратууну уюштурат жана башка функцияларды аткарат.

13.11. Шаардык Кеңештин аппаратынын ишин уюштуруу менен көзөмөлдөйт жана координациялайт.

13.12. Шаардык Кеңештин  тейлөө  кызматкерлерин кызматка алат жана кызматтан бошотот.

 1. Шаардык Кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

14.1. Шаардык Кеңештин туруктуу комиссиялары Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз  алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 32-33-34-беренелеринин негизинде өз  иштерин  жүргүзөт.

14.2. Шаардык Кеңеш  атайын милдеттерди жана тапшырмаларды аткаруу боюнча комиссияларды түзүлүшү мүмкүн.

14.3. Убактылуу комиссия берилген мөөнөттү сактоо менен тапшырылган иштерди аткарат жана жыйынтыгын билдирет.

14.4. Белгиленген милдеттерди жана тапшырмаларды аткаргандан кийин убактылуу комиссиялардын иш аракеттери сессиянын чечими менен толукталат.

14.5. Убактылуу комиссиянын иш тартиби туруктуу комиссиянын иш тартибинин негизинде жүргүзүлөт.

 1. Нарын шаардык  Кеңешинин ишин пландаштыруу.

15.1 Нарын шаардык Кеңешинин иш планы бир жылга түзүлөт. Бир жылдык иш пландын   долбоорун шаардык Кеңештин аппараты даярдайт.

15.2 Иш планга сунуштарын киргизүүгө шаардык Кеңештин депутаттары, туруктуу комиссиялар  укуктуу.

15.3 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген тартипте   шаардык Кеңештин иш планына документтердин долбоорун пландан тышкары депутаттарга киргизүүгө болот.

15.4Иш пландын аткарылышына көзөмөлдүктү шаардык Кеңештин жоопту катчысы жүргүзөт.

 1. Нарын шаардык Кеңешине келген каттарды, арыздарды   кароонун                                                     тартиби жана жарандарды кабыл алууну уюштуруу.

16.1    Жарандардын жеке өтүнүчү боюнча депутаттардын Нарын шаардык Кеңешинин аппаратында күн сайын (ишемби, жекшемби күндөрүнөн башка) кабыл алынат.

16.2 Келген каттар, арыздар атайын каттоого алынат.

16.3 Жарандардын каттарын, арызданууларын жана даттанууларын кароо, жооп даярдоо аппараттын жооптуу кызматкерлерине, туруктуу комиссияларга тапшырылат, ошондой эле депутаттар бул ишке тартылат.

16.4 Жарандардын каттары, арыздары, жогорку уюмдардын токтомдору кабыл алынган күндөн баштап бир айлык мөөнөттө бүткөрүлүүгө тийиш. Аткаруу мөөнөтү так көрсөтүлгөн иш кагаздары ошол мөөнөттөн кечиктирилбестен аткарылуусу зарыл. Кошумча текшерүүнү, аналитикалык жана башка материалдарды талап кылбаган кагаздар 10 күндүк мөөнөттүн ичинде аткарылат.

16.5 Жарандардын каттары, арыздары менен иштөөнүн абалына Нарын шаардык Кеңештин аппаратындагы жекече кабыл алуунун уюштурулушуна көзөмөлдүк жооптуу катчы тарабынан жүргүзүлөт.

16.6 Көзөмөлгө алынган каттар иш жүзүндө аткарылгандан кийин Нарын шаардык Кеңештин төрагасы тарабынан көзөмөлдөн чыгарылат.

 1. Шаардык Кеңештин көзөмөлдүк жүргүзүү боюнча

                                    ыйгарым укуктарынын ишке ашырылышы

17.1. Шаардык Кеңештин көзөмөлдөө  ыйгарым укуктарын ишке ашыруу Кеңештин төрагасынын, орун басарынын, комиссияларынын жана анын жооптуу кызматкерлеринин эң  башкы милдеттеринин бири болуп эсептелет.

17.2. Шаардык Кеңеш өзүнүн компетенциясынын чектеринде кабыл алынган чечимдерин, токтомдорун менчиктин түрүнө карабастан шаардын аймагындагы бардык ишканалар, уюмдар, мекемелер ошондой эле кызмат адамдары, коомдук бирикмелери аткарууга милдеттүү.

17.3. Депутаттардын Нарын шааррдык Кеңеши  тарабынан шаарга, облуска  республикага, өзү  жашаган аймакка көрүнүктүү  эмгек сиңирген  адамдарга «Нарын шаарынын Ардактуу атуулу» наамы ыйгарылат.

 1. Регламентти бекитүү, өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

                                                      киргизүү  тартиби

 18.1. Депутаттар тарабынан регламентке өзгөртүү , толуктоо киргизүүгө  сунуш бере алат. Сунуштар атайын түзүлгөн  жумушчу топто каралат.

18.2. Шаардык Кеңештин регламенти , типтүү  регламенттин негизинде, депутаттардан турган жумушчу топ иштеп чыккандан кийин Кеңештин сессиясында бекитүүгө  коюлуп, сессияга катышкан депутаттардын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

 1. Шаардык Кеңештин ишин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу

 

19.1. Шаардык Кеңештин  ишин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу  шаардык Кеңештин аппаратына жүктөлөт.

19.2. Шаардык Кеңештин  аппараттынын ишин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу шаардык Кеңештин төрагасына жана жоопту катчысына жүктөлөт.

 1. Шаардык Кеңештин ыйгарым укуктарынын токтотулушу

20.1. Шаардык Кеңештин  ыйгарым укуктары шаардык Кеңештин  жаңы курамы түзүлүшүнө , шаардык Кеңештин мөөнөтүнөн мурда таркатылышына байланыштуу токтотулат.

20.2. Шаардык Кеңеш мөөнөтүнөн  мурда төмөндөгүдөй  учурларда таркатылышы мүмкүн:

1) Шаардык Кеңештин  депутаттарынын жалпы санынын добуштары менен  үчтөн экисинин көпчүлүгү    тарабынан кабыл алынган чечим боюнча;

2) «Жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурларда, Премьер-министрдин же Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу боюнча Президент тарабынан;

3) Шаардын чек араларынын өзгөрүлүшүнө алып келген кайра уюштуруу учурларында.

20.3. Өзүн-өзү  таркатуу жөнүндө шаардык Кеңештин  чечими,  Кеңештин  төрагасы тарабынан Жарлык чыгаруу үчүн  Кыргыз Республикасынын Президентине жиберилет.

20.4. Чек араларын өзгөртпөстөн  администрациялык-аймактык бирдиктин атын өзгөртүү кайра уюштуруу болуп саналбайт жана шаардык Кеңешти таратууга алып келбейт. Кыргыз Республикасынын Президентинин кайра уюштурууга байланыштуу шаардык Кеңешти  таратуу жөнүндө Жарлыгы, эгерде Мыйзамдын өзүндө  башкача мөөнөт  каралбаса, тиешелүү администрациялык-аймактык бирдик жөнүндө мыйзамкүчүнө кирген күндөн  тартып 10 күндөн кечиктирилбестен чыгарылышы керек.

20.5. Шаардык Кеңеш мөөнөтүнөн  мурда таркатуунун жогоруда көрсөтүлгөн учурларынын кайсынысында болсо да Президенттин мөөнөтүнөн  мурда таркатуу жөнүндө  Жарлыгы расмий жарыяланган күндөн тартып таркатылды деп эсептелет.

20.6. Шаардык Кеңеш мөөнөтүнөн  мурда таркатылган учурларда мүлктүн жана документтеринин сакталышына жоопкерчиликти  шаардык Кеңештин жооптуу катчысы жана шаардын мэри өз мойнуна алат.

Нарын шаардык Кеңешинин төрагасы                             А. Көкөтаев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий